29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 661 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT EN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 augustus 2020

Het kabinet is voornemens als Staat een lening met voorwaarden te verstrekken aan InnoGenerics B.V., een Nederlands initiatief om de geneesmiddelenfabrikant Apotex van het Indiase moederbedrijf Aurobindo over te nemen. De fabriek in Leiden is met een capaciteit van 2,5 miljard pillen per jaar de grootste productielocatie in Nederland van generieke geneesmiddelen.

Uw Kamer heeft al voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus aangegeven de beschikbaarheid van geneesmiddelenproductie in Nederland en Europa een punt van aandacht te vinden. COVID-19 heeft dit inzicht versterkt. In uw Kamer is op 16 april jongstleden een motie van de leden Marijnissen en Pieter Heerma1 aangenomen die vraagt naar een voorstel voor versterking en uitbreiding van de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal in Nederland en Europa (Handelingen II 2019/20, nr. 68, item 4). De reactie op die motie heeft uw Kamer recentelijk (op 30 juni jl.) ontvangen.2

Vorig jaar heeft Aurobindo aangegeven de fabriek in Leiden te willen sluiten per september 2020. InnoGenerics heeft zich gemeld met de intentie om Apotex van Aurobindo over te nemen ten behoeve van een doorstart van de faciliteit.

InnoGenerics komt in de business case 6,7 miljoen euro tekort in de financiering om de overname rond te krijgen. Oplossingen vanuit de markt zijn uitvoerig verkend, maar banken en andere externe investeerders bleken niet bereid om in de resterende leningbehoefte te voorzien, gezien het risicoprofiel in de doorstartfase. Ook het reguliere (RVO-)instrumentarium bood hierin geen uitkomst. Een garantstelling onder de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) zou het meest voor de hand liggen maar gezien dit risicoprofiel bleek er in deze fase geen bank bereid een lening aan InnoGenerics te verstrekken. Verdere tijd voor het zoeken naar alternatieven is er momenteel niet, aangezien ook een deel van het personeel zekerheid moet krijgen om dit menselijke kapitaal te behouden.

De Minister voor Medische Zorg heeft uw Kamer naar aanleiding van de ingediende motie geïnformeerd leveringszekerheid belangrijk te vinden. Daarbij moet echter allereerst gekeken worden wat de markt zelf kan oppakken om de productie van geneesmiddelen in Nederland en Europa te laten plaatsvinden. Deze ingreep wordt dan ook als uitzonderlijk gezien en schept geen precedent.

Gezien het maatschappelijk belang hechten wij eraan om eenmalig en alleen voor deze casus de sluiting te voorkomen en zijn we voornemens te voorzien in de financiering door middel van een lening (de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) elk voor de helft van het benodigde bedrag van 6,7 miljoen euro). Hiertoe is met InnoGenerics 5 augustus jl. een intentieovereenkomst getekend (het zogenoemde term sheet) die de basis vormt voor de onderhandelingen over een definitieve overeenkomst. Dit doen we mede vanuit het vertrouwen dat EZK, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en VWS hebben in het management en in de business case van InnoGenerics, zodat de risico’s over de lening opwegen tegen de maatschappelijke baten. In het kader van de lening zullen bovendien waarborgen worden ingebouwd die bijdragen aan de leveringszekerheid van generieke geneesmiddelen in Nederland en Europa. Deze lening zal uiteraard moeten voldoen aan de Europese staatssteunkaders, waar in verband met de vormgeving van en onderhandelingen over deze lening mee rekening gehouden moet worden. Ook is goedkeuring vereist van de Europese Commissie en deze is nog niet zeker.

Ik wil tot slot benadrukken dat er in deze fase geen definitieve overeenkomst met InnoGenerics is gesloten, maar dat nu over de exacte voorwaarden van een leningovereenkomst onderhandelingen volgen. De uitkomst hiervan (en van eventuele goedkeuring door de Europese Commissie) wordt pas na het reces verwacht. Wanneer de uitkomst bekend is, zullen we uw Kamer weer informeren.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

De Minister voor Medische Zorg, T. van Ark


X Noot
1

Kamerstuk 25 295, nr. 255

X Noot
2

Kamerstuk 25 295, nr. 454

Naar boven