4 Stemmingen moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus,

te weten:

 • -de motie-Wilders c.s. over het gebruik van mondbeschermende middelen onderdeel laten zijn van de exitstrategie (25295, nr. 252);

 • -de motie-Wilders c.s. over zorgmedewerkers zonder restricties toegang geven tot coronatests (25295, nr. 253);

 • -de motie-Wilders over uitspreken dat het ministerie van Buitenlandse Zaken geen medewerking had mogen verlenen aan een vlucht met Nederlandse beschermingsmiddelen naar China (25295, nr. 254);

 • -de motie-Marijnissen/Pieter Heerma over een voorstel voor versterking en uitbreiding van de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal (25295, nr. 255);

 • -de motie-Marijnissen/Segers over een inhoudelijke en ethische analyse van de maatregelen die nu gelden voor verpleeghuizen (25295, nr. 256);

 • -de motie-Asscher/Van Weyenberg over een privaat fonds voor compensatie bij blijvende gezondheids- of financiële schade (25295, nr. 257);

 • -de motie-Segers c.s. over evacuatie van vluchtelingen naar veilige locaties in Griekenland zo snel als mogelijk realiseren (25295, nr. 259);

 • -de motie-Krol c.s. over onderzoeken welk beleid welk resultaat heeft opgeleverd wat betreft het aantal coronapatiënten (25295, nr. 261);

 • -de motie-Krol c.s. over aandacht geven aan de positie van mantelzorgers in het verdeelmodel voor beschermende middelen (25295, nr. 263);

 • -de motie-Van der Staaij/Klaver over nader concretiseren van de doelstellingen inzake de bescherming van kwetsbare mensen (25295, nr. 264);

 • -de motie-Azarkan over een loket voor maatschappelijke en religieuze instellingen die in de problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis (25295, nr. 265);

 • -de motie-Azarkan over alle meerderjarige Nederlanders belastingvrij €1.000 uitkeren (25295, nr. 266);

 • -de motie-Baudet over een steekproef waarbij van een representatief deel van de bevolking wordt getest of het besmet is of besmet is geweest met het coronavirus (25295, nr. 267);

 • -de motie-Baudet over hypotheekverstrekkers ertoe bewegen renteverhogingen uit te stellen (25295, nr. 268);

 • -de motie-Baudet over met de horecasector werken aan alternatieve intelligente oplossingen (25295, nr. 269);

 • -de motie-Van Haga/Baudet over met spoed beoordelen van de plannen van ondernemers (25295, nr. 270);

 • -de motie-Van Haga/Baudet over soepelere maatregelen hanteren voor mensen die reeds corona hebben gehad (25295, nr. 271);

 • -de motie-Van Haga/Baudet over uitspreken dat uiterlijk op 28 april 2020 nader te bepalen gelegenheden weer opengaan (25295, nr. 272).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Wilders c.s. (25295, nr. 252).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders c.s. (25295, nr. 253).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat de uitslag bij handopsteken niet kan worden vastgesteld.

De motie is van de heer Wilders.

De heer Wilders (PVV):

Dan houden we de motie aan.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Wilders stel ik voor zijn motie (25295, nr. 253) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Wilders (25295, nr. 254).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen/Pieter Heerma (25295, nr. 255).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Marijnissen/Segers (25295, nr. 256).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Asscher/Van Weyenberg (25295, nr. 257).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Segers c.s. (25295, nr. 259).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol c.s. (25295, nr. 261).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Krol c.s. (25295, nr. 263).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Klaver (25295, nr. 264).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van D66 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Azarkan (25295, nr. 265).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Van Meenen.

De heer Van Meenen (D66):

Voorzitter. Ik ben er niet helemaal zeker van dat wij bij de motie op stuk nr. 264 genoemd zijn, maar wij zijn voor.

De voorzitter:

De opmerking betreft de vorige motie of deze? De vorige. Dat was de motie op stuk nr. 264 van de heer Van der Staaij en de heer Klaver. Deze opmerking komt in de Handelingen.

In stemming komt de motie-Azarkan (25295, nr. 266).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet (25295, nr. 267).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Van Kooten-Arissen, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet (25295, nr. 268).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet (25295, nr. 269).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga/Baudet (25295, nr. 270).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga/Baudet (25295, nr. 271).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de PVV, FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga/Baudet (25295, nr. 272).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van FvD en Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven