25 295 Infectieziektenbestrijding

Nr. 255 MOTIE VAN DE LEDEN MARIJNISSEN EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 16 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige coronacrisis laat zien dat ons land kwetsbaar is voor de uitbraak van pandemieën;

constaterende dat de productie van geneesmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen in de afgelopen decennia verplaatst is naar landen buiten de EU, met name naar India en China;

overwegende dat bij het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van nieuwe vaccins tegen gevaarlijke infectieziekten een sterk publiek belang geldt;

verzoekt de regering, voor de zomer een voorstel aan de Kamer voor te leggen over hoe de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal voor zowel de korte als de lange termijn in ons land en binnen Europa versterkt en uitgebreid kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen

Pieter Heerma

Naar boven