Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829477 nr. 506

29 477 Geneesmiddelenbeleid

Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juli 2018

Ik heb in de brief over de Regeerakkoord maatregelen voor genees- en hulpmiddelen van 15 juni 2018 aangekondigd de Wet geneesmiddelenprijzen (Wgp) aan te zullen passen door Duitsland te vervangen door een ander land met een vergelijkbaar welvaartsniveau als Nederland, maar een lager gemiddeld prijsniveau (Kamerstukken 29 477 en 32 805, nr. 489). Via deze weg informeer ik u dat ik heb besloten Duitsland als referentieland te vervangen door Noorwegen.

Om tot de keuze voor een vervangend land te komen, heb ik onder meer gekeken naar de mogelijke kostenbesparing. Hierbij streef ik – conform de oorspronkelijke doelstelling van de Wgp en de Geneesmiddelenvisie (2016) – naar een goede balans tussen betaalbaarheid van geneesmiddelen en tijdige beschikbaarheid voor de patiënt.1 Gelet op het voorgaande is een van de criteria voor het vervangend referentieland dat het gemiddelde prijsniveau voor spécialités daar lager ligt dan de prijzen in Nederland en bij voorkeur ook lager dan het Europees gemiddelde.2

Daarnaast heb ik ook gekeken of het welvaartsniveau, het sociale verzekeringstelsel en de cultuur, alsmede de prevalentie van ziekten en aandoeningen en niveau van gezondheidszorg vergelijkbaar zijn met Nederland. Alleen prijzen meewegen van landen met een vergelijkbare situatie qua welvaart en niveau van gezondheidszorg, draagt bij aan een redelijke uitkomst. Een uitkomst met gemiddeld lagere maximumprijzen, met name voor spécialités, maar niet dermate lage prijzen dat de beschikbaarheid in het geding komt. Tenslotte heeft bij de keuze meegewogen of de beschikbare prijsinformatie in het land toereikend is voor de vaststelling van de maximumprijzen door het CIBG.

Op basis van het gemiddelde prijsniveau van spécialités en het welvaartsniveau zijn Finland, Zweden en Noorwegen geselecteerd als mogelijke kandidaten.

Ook zijn de Scandinavische landen over het algemeen vergelijkbaar met Nederland als het gaat om sociale zekerheidsstelsels, cultuur, prevalentie van ziekten en aandoeningen en niveau van gezondheidszorg. Vervolgens is Noorwegen geselecteerd als meest aangewezen land. De keuze voor Noorwegen levert de hoogste besparing op, en Noorwegen heeft van deze drie landen de best beschikbare prijsinformatie voor geneesmiddelen.

Nu de keuze voor het vervangende referentieland is gemaakt, ga ik meteen van start met het aanpassen van de Wgp. Ik zal deze wijziging van de Wgp nog deze zomer bij veldpartijen consulteren en ik streef ernaar het wetsvoorstel nog dit jaar bij uw Kamer in te dienen. Daarnaast zal ik beginnen met de uitgebreide voorbereidingen die nodig zijn voor de uitvoering. Dit alles zodat deze wijziging van de Wgp zo snel als mogelijk – in ieder geval uiterlijk 1 januari 2020 – in werking kan treden.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins


X Noot
1

Kamerbrief Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten, 29 januari 2016, Kamerstuk 29 477, nr. 358. en memorie van toelichting bij de Wet geneesmiddelenprijzen, Kamerstuk 24 266, nr. 3, p. 19.

X Noot
2

Er is alleen gekeken naar de prijzen voor spécialités, omdat met name voor spécialités de Wgp een rol speelt in prijsbeheersing.