Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201029362 nr. 165

29 362 Modernisering van de overheid

Nr. 165 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 april 2010

Op 8 juli 2005 bent u geïnformeerd over de start van het project PWAA, het Project Wegwerken Archiefachterstanden tot en met 19751. De doelstelling van dit project was het bewerken, selecteren en uiteindelijk overdragen van het archiefmateriaal uit de periode tot 1976 van de departementen aan het Nationaal Archief. Cultuurhistorisch en maatschappelijk belangrijk archiefmateriaal is zodoende raadpleegbaar geworden bij het Nationaal Archief voor publiek en onderzoekers.

Wij kunnen u melden dat de projectdoelstellingen zijn behaald binnen het tijdskader en het vastgestelde budget.

Archiefmateriaal dat voor permanente bewaring in aanmerking is gekomen, is overgebracht naar het Nationaal Archief. Spraakmakende voorbeelden van archieven, die voor een breed publiek interessant zijn, zijn te vinden in de bijlage.

Bij de start van het project was in totaal 74 km archiefmateriaal geïdentificeerd dat op 1 januari 2009 moest zijn weggewerkt. Om dat projectresultaat op te leveren is op initiatief van de toenmalige bewindspersonen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een tijdelijke projectorganisatie in Rotterdam opgericht (PWAA-Rotterdam). Alle ministeries, het Nationaal Archief en de Centrale Archiefselectiedienst (CAS) werkten in dit project samen. De regie was belegd bij PWAA-Rotterdam. De projectorganisatie is meerjarig gefinancierd bij voorjaarsnota in 2005. De projectkosten van 2005 tot en met 2008 bedroegen 7,9 miljoen. Daarnaast hebben de departementen zelf de kosten betaald voor de bewerking van hun eigen archieven.

De erfgoedinspectie was verantwoordelijk voor de monitoring van het project. De inspectierapportages 2007 en 2008 heeft u reeds ontvangen (bijlagen bij kamerstuk 29 362, nr. 118 en nr. 138). Hierbij ontvangt u ook het derde en laatste rapport.2 De conclusies en aanbevelingen, die in het rapport naar voren komen, worden in de samenwerking tussen OCW en BZK in het kader van de Modernisering van de Informatiehuishouding verder uitgewerkt. De betrokken departementen krijgen ook een afschrift van het rapport.

PWAA heeft ook een fundament kunnen leggen voor de aanpak van de archieven van ná 1975. De projectorganisatie PWAA-Rotterdam heeft door centrale coördinatie van het werk een regierol ingenomen. Deze regierol was nodig vanwege de diversiteit en hoeveelheid van ketenpartners in combinatie met de korte doorlooptijd van het project. Als gevolg daarvan konden er duurzame procesversnellingen doorgevoerd worden binnen de huidige wet- en regelgeving.

De resultaten van PWAA zijn dusdanig goed, dat inmiddels is besloten de samenwerking van de departementen en de CAS structureel voort te zetten en één Archiefbewerkingsorganisatie voor het Rijk op te richten. Daarover heb ik u in juli 2009 geïnformeerd. Deze organisatie wordt opgericht om gezamenlijk structureel archiefbewerking (en bijbehorend opslag en beheer) op zich te nemen en daarbij de ontstane archieven vanaf 1976 te selecteren en te bewerken.3 De archiefbewerkingsorganisatie zal de regierol hebben ten opzichte van de ministeries ten aanzien van werkmethoden en het monitoren van de voortgang bij alle departementen en zal nauw samenwerken met het Nationaal Archief.

Door deze succesvolle, projectmatige en zakelijke aanpak van archiefbewerking is een deel van de 74 km archiefmateriaal nu toegankelijk als onderdeel van ons erfgoed. In bijlage 12 vindt u nadere informatie over de behaalde resultaten.

Mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart


XNoot
1

Kamerstukken TK 2004–2005, 29 800, VIII, nr. 248 en tussentijdse rapportage kamerstukken TK 2006–2007, 29 362, nr. 118 en 2007–2008, 29 362, nr. 138.

XNoot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

XNoot
3

Zie ook brief TK 7 juli 2009, kenmerk 2009-0000334182.