Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929325 nr. 97

29 325 Maatschappelijke Opvang

Nr. 97 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 maart 2019

Het aantal dak- en thuisloze jongeren in ons land is fors. Het CBS schat dat op 1 januari 2016 10.700 jongeren tussen de 18 en 27 jaar dak- en thuisloos waren. Zij slapen bij familie of vrienden, in de opvang of ergens buiten. Sommigen durven nog te dromen van een betere toekomst, anderen hebben alle hoop al volledig opgegeven. Een trieste situatie.

Volgens de laatste metingen telt ons land ruim 30.000 dak- en thuislozen. Omdat elke dak- en thuisloze er een te veel is, werk ik samen met partijen aan een betere uitvoeringspraktijk, onder andere via de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (bijlage bij Kamerstuk 29 325, nr. 93). Dat ruim een derde van alle dak- en thuislozen zo jong is, vind ik onacceptabel. Er is extra inzet nodig op de aanpak hiervan, zowel gericht op de huidige dak- en thuisloze jongeren als ter voorkoming van nieuwe instroom. Daarom start ik samen met de Minister van VWS, de Minister van BZK, de Minister van OCW, de Staatssecretaris van SZW en de Minister voor Rechtsbescherming het Actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren (2019 – 2021)1.

Het Actieprogramma bevat een mix van maatregelen op verschillende bestuurlijke niveaus (Rijk, lokale overheden en relevante belangenorganisaties en instanties). De maatregelen gaan van ondersteuning van de praktijk, tot vernieuwend denken en aandacht voor de (uitvoering van) relevante regelgeving. Het op alle levensgebieden bieden van passende ondersteuning aan de jongeren is daarbij telkens het uitgangspunt. Waar opportuun, worden de krachten gebundeld met andere reeds lopende Rijksinitiatieven en programma’s, om daarmee de samenhang te borgen2.

Tijdens het AO maatschappelijke opvang op 13 juni jl. (Kamerstuk 29 325, nr. 94) bood de SP mij het «Onderzoek naar zwerfjongeren» aan. Ik heb de knelpunten die de SP in dit onderzoek benoemt allemaal een plek gegeven in het Actieprogramma. De voorgestelde actiepunten heb ik deels overgenomen en deels op een andere manier vormgegeven, op basis van analyses van o.a. belangenorganisaties en input van ervaringsdeskundigen. Tevens geef ik met dit Actieprogramma invulling aan de motie van het lid Bergkamp3 om te komen tot meer speciale opvangplekken voor jongeren en de motie van het lid Beckerman4 om dakloosheid te voorkomen en oplossingen voor huidige daklozen te ontwikkelen.

Met dit Actieprogramma wil ik met de betrokken departementen, gemeenten en andere organisaties zorgen voor een fundamentele afname van het aantal dak- en thuisloze jongeren. Samen kunnen we er voor zorgen dat ervaringsdeskundigen nooit meer hoeven te verzuchten: «Ik heb al zo vaak mijn verhaal verteld en het aantal dak- en thuisloze jongeren neemt alleen maar toe. Wanneer gaan we nu eindelijk eens wat doen?»

In de periode direct na lancering van dit Actieprogramma ga ik in gesprek met wethouders en andere betrokken partijen om de in het Actieprogramma opgenomen uitgangspunten verder te concretiseren, om gezamenlijk dak- en thuisloosheid onder jongeren op te lossen en te voorkomen. Ook andere in het Actieprogramma beschreven acties, bijvoorbeeld de lokale pilots, worden de komende periode in gang gezet. Een nader uitgewerkt implementatieplan bied ik voor de zomer aan uw Kamer aan. In de eerstvolgende voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang5 zal ik ingaan op de eerste resultaten van het Actieprogramma.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Hierbij is de input van o.a. de VNG, de partijen van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang, de partijen van Aanpak 16–27 en Stichting Zwerfjongeren Nederland benut. Ervaringsdeskundigen zijn en worden nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het gehele Actieprogramma. Tijdens een brede werkconferentie besprak ik een concept Actieprogramma met vele aanwezigen, waaronder nadrukkelijk ervaringsdeskundigen, de ontvangen input is verwerkt in bijgaand Actieprogramma, raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Vanzelfsprekend borduren we met dit Actieprogramma voort op eerdere programma’s en trajecten die gericht waren op de doelgroep die gebruik maakt van de maatschappelijke opvang.

X Noot
3

Kamerstuk 29 325, nr. 85

X Noot
4

Kamerstuk 27 926, nr. 299

X Noot
5

De voortgangsrapportage beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt voor het zomerreces naar uw Kamer gestuurd.