Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829325 nr. 93

29 325 Maatschappelijke Opvang

Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 mei 2018

Hierbij bied ik u de «meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang» aan1. Dit is conform de toezegging in mijn brief van 22 december jl.2 waarin ik aangeef dat ik uw Kamer voor de zomer van 2018 informeer over de invulling van de meerjarenagenda en de wijze waarop ik de beschikbare middelen uit het Regeerakkoord ga inzetten ter ondersteuning van de maatregelen.

Ik wil dat iedereen in Nederland de ruimte krijgt om zichzelf te kunnen ontwikkelen en op eigen wijze mee te doen in de samenleving. Niet iedereen kan dat zelf, sommige mensen hebben hierbij ondersteuning nodig. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met psychische problemen, mensen die verslaafd zijn of licht verstandelijk beperkt. Ook gaat het om mensen met schulden, mensen zonder huis of werk. Het is mijn oprechte overtuiging dat in een welvarend land als Nederland overheden en betrokken organisaties gezamenlijk alles in het werk moeten stellen om zeer kwetsbare doelgroepen optimale kansen te bieden om mee te doen. Om de noodzakelijke voorwaarden hiervoor te realiseren is nog veel nodig, zoals ook blijkt uit het advies van de commissie Toekomst beschermd wonen. Ook omdat mensen regelmatig verschillende problemen tegelijk hebben. Zo heeft iemand die dakloos is vaak niet alleen hulp nodig bij het vinden van een woning, maar is soms ook psychische zorg nodig of hulp bij het wegwerken van schulden. Daarom is goede samenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, cliëntenorganisaties, woningcorporaties, zorgverzekeraars en het Rijk noodzakelijk.

Gemeenten hebben de afgelopen tijd met samenwerkingpartijen regionale plannen opgesteld waarin ze aangeven hoe in de regio wordt gewerkt aan sociale inclusie. Uit een inventarisatie uit 2017 bleek dat gemeenten en samenwerkingspartners behoefte hebben om de krachten nog beter te bundelen. Dit vormde de aanleiding om samen met Aedes, Divosa, Federatie Opvang, GGZ Nederland, MIND, Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), RIBW-Alliantie, het Schakelteam Personen met Verward gedrag, Stichting Werkplaats Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang (COMO), VNG en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de ministeries van BZK, SZW en JenV een meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang op te stellen. Bij de totstandkoming van de meerjarenagenda is ook nadrukkelijk geluisterd naar de opvattingen van de cliënten zelf en hun sociale netwerk.

Met de meerjarenagenda wilen betrokken partijen een bijdrage leveren aan de noodzakelijke voorwaarden voor de sociale inclusie van mensen die voor kortere of langere tijd niet in staat zijn op eigen wijze – zonder begeleiding en ondersteuning – mee te doen aan de samenleving3. De meerjarenagenda geeft een beeld van de inhoudelijke koers en prioriteiten die betrokken partijen graag gezamenlijk oppakken en waar zij naar vermogen een bijdrage aan willen leveren.

Vandaag is de meerjarenagenda vastgesteld. De betrokkenheid van een groot aantal partijen laat zien dat de agenda op breed maatschappelijke draagvlak kan rekenen. In de komende periode zal ik samen met de betrokken partijen de implementatie van de meerjarenagenda nader uitwerken. Van de met het Regeerakkoord beschikbaar gekomen middelen4 zal tot en met 2021, naast de reguliere middelen voor gemeenten voor beschermd wonen en de maatschappelijke opvang, ca. 2 mln. per jaar beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van de meerjarenagenda. Ik zal uw Kamer via de reguliere voortgangsrapportages over beschermd wonen en de maatschappelijke opvang informeren over de voortgang van de uitvoering hiervan.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 29 325, nr. 92

X Noot
3

Nederland telde op 1 januari 31.000 daklozen (https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/51/dakloos-vaker-jong-en-niet-westers). Daarnaast maken jaarlijks circa 30.000 personen gebruik van een beschermde woonvoorziening.

X Noot
4

Het gaat om de middelen voor de brede aanpak van LVB, daklozen en zwerfjongeren.