29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 480 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2018

Hierbij bied ik u ter informatie een besluit op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) aan welke betrekking heeft op de OM-Strafbeschikking.

Bij brief van 16 juli 2018, ontvangen op 18 juli 2018, is bij mijn ministerie een verzoek op basis van de Wob binnen gekomen waarbij om informatie is gevraagd over de OM-strafbeschikking. Het verzoek ziet op de periode vanaf 1 januari 2015 en betreft documenten die onder het Minister van Justitie en Veiligheid en het Openbaar Ministerie (hierna: OM) berusten.

Het OM heeft op 5 november 2018 het eerste deelbesluit genomen inzake het verzoek tot openbaarmaking van de 0-meting (november 2016) en 1-meting (februari 2018) alsmede eventuele andere nadien verrichte metingen (een bij de CVOM uitgevoerde vervolgmeting (mei 2018)). Dit besluit alsmede de openbaar te maken stukken zijn aan uw Kamer verzonden.1

In de bijlage bij deze brief treft u het tweede deelbesluit aan, genomen inzake het verzoek tot openbaarmaking van stukken die voorhanden zijn op mijn departement en zien op de totstandkoming van en de reactie op de rapporten «Beschikt en Gewogen» uit 20152, «Wordt Vervolgd: Beschikt en Gewogen» uit 20173 en op het rapport Evaluatie Wet OM-Afdoening van het WODC.4

Op basis van het Wob-verzoek is door mij op 19 december jl. een besluit genomen, waarbij een deel van de geïnventariseerde documenten (deels) openbaar wordt gemaakt. Dit besluit, de inventarislijst met alle aangetroffen stukken en de openbaar gemaakte documenten treft u hierbij ter informatie aan5.

Het besluit en de openbaar te maken stukken worden tevens gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl.

Op korte termijn zal het OM het derde deelbesluit nemen op de gevraagde stukken die zich onder het OM bevinden. Ik zal dit besluit ook aan uw Kamer zenden.

Tot slot zend ik separaat aan deze brief de beleidsreactie bij het rapport «Evaluatie Wet OM-afdoening» (Kamerstuk 29 279, nr. 478) en een brief waar ik in algemene zin in ga op het mediabericht «OM deelde ten onrechte straffen uit» over de toepassing van de OM-Strafbeschikking (NRC 4 december 2018) (Kamerstuk 29 279, nr. 479), aan uw Kamer.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


X Noot
1

Kamerstuk 29 279, nr. 466 en bijlagen.

X Noot
2

Kamerstuk 29 279, nr. 225 en bijlage.

X Noot
3

Kamerstuk 29 279, nr. 399 en bijlage.

X Noot
4

Kamerstuk 29 849, M en bijlagen.

X Noot
5

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven