29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 299 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 februari 2016

Bij brief van 23 november 2015 heb ik Uw Kamer geïnformeerd over ontwikkelingen binnen het programma KEI Rechtspraak die mogelijk noopten tot een bijstelling in het programma1. De Raad voor de rechtspraak (hierna: de Raad) heeft mij recent geïnformeerd over de bijsturing in het deelprogramma Civiel. Zoals aan Uw Kamer toegezegd informeer ik u hierover.

De Raad heeft mij bericht dat in het overleg van de presidenten en de Raad is besloten om voor de minder voorkomende proceshandelingen een eenvoudiger digitale oplossing te ontwikkelen. Gebleken is dat de kosten en tijdsinvestering voor digitalisering van bepaalde handelingen die maar weinig voorkomen op de wijze zoals tot nu toe is gebouwd, niet in verhouding staan tot de baten. Daarom zal bij deze handelingen voorlopig worden gewerkt met een digitaal formulier dat kan worden verzonden via Mijn Rechtspraak. Binnen de organisatie worden vervolgens enkele administratieve werkzaamheden handmatig verricht. Voor welke handelingen dit precies gaat gelden is nog niet besloten. Procespartijen kunnen hiermee volledig digitaal procederen en ondervinden dus geen hinder van deze keuze in de bouw van het systeem.

Daarnaast heeft de Raad mij bericht dat, mede op basis van een interne en externe consultatie, besloten is tot een wijziging van de implementatie van de digitalisering van de civiele procedure. De beslissing houdt voor de zaakstromen de volgende volgorde in: handelsvorderingen, hoger beroep, kanton en vervolgens verzoekschriften en kort geding. Bij consultatie is gebleken dat een implementatie van een zaakstroom in diverse golven door de praktijk als onoverzichtelijk werd ervaren. Om aan deze bezwaren tegemoet te komen wordt de digitalisering van civiele procedures op een andere wijze aangepakt. Elke zaakstroom start met een pilot van vijf maanden bij één of twee gerechten, gevolgd door implementatie bij alle gerechten tegelijk.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Kamerstuk 29 279, nr. 288

Naar boven