29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 288 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 november 2015

Bij brief van 16 oktober 2015 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van het programma KEI (Kamerstuk 29 279, nr. 281). De Raad voor de rechtspraak (de Raad) heeft mij recent opnieuw geïnformeerd over de voortgang van het programma KEI Rechtspraak.

De digitale systemen voor de verschillende rechtsgebieden worden stap voor stap ontwikkeld en er vinden, in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias, regelmatig reviews plaats. De voortgang in de domeinen Bestuur en Toezicht verloopt voorspoedig. Bij het deelprogramma Civiel is het digitale systeem opgeleverd waarmee de basisprocedure volledig is gedigitaliseerd. De overgrote meerderheid van de civiele zaken kan daarmee volledig digitaal worden afgehandeld

De Raad heeft mij meegedeeld dat een recente, gevalideerde review mogelijk leidt tot een bijstelling in het programma. De bijstelling ziet op de nog niet gebouwde onderdelen voor de minder voorkomende proceshandelingen zoals vrijwaring, voeging, tussenkomst en deskundigenberichten. De review heeft uitgewezen dat een bouw van deze onderdelen op dezelfde wijze als de basisprocedure meer tijd vergt en duurder is dan eerder was ingeschat. Om binnen de door de Raad gestelde kaders van tijd en geld te blijven en er van uitgaande dat in civiele zaken met verplichte procesvertegenwoordiging vanaf medio 2016 digitaal geprocedeerd moet kunnen worden, moet er bij de bouw van deze onderdelen scherper worden geprioriteerd.

De Raad ontwikkelt scenario’s voor de «livegang» bij de inwerkingtreding van de eerste release. Gedacht wordt onder meer aan een eenvoudigere digitalisering van dit soort proceshandelingen. Een keuze moet daarin nog worden gemaakt. Hierover vindt afstemming met de KBvG en de NOvA plaats.

Zodra duidelijk is op welke wijze de Raad bijstuurt in het digitaliseringsprogramma zal ik uw Kamer hierover informeren

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven