Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Kamerstuk 29279 nr. 279

Gepubliceerd op 7 oktober 2015 11:33

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde

Nr. 279 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 oktober 2015

In het AO Zeden van 24 september jl. vroegen de leden Kooiman (SP) en Berndsen (D66) in het algemeen naar de capaciteit bij de politie om kwetsbare personen als getuige, verdachte of slachtoffer te horen en naar het opleiden van extra gespecialiseerde rechercheurs, mede in relatie tot het beschikbare budget voor onderwijs.

Ten aanzien van de capaciteit van de politie kan ik u informeren dat er 800 zedenrechercheurs functioneren, waarvan 150 rechercheurs voor kinderpornozaken en 650 rechercheurs Jeugd en Zeden. Deze vallen onder de respectievelijke eenheden. Beide groepen worden ondersteund (zowel in beleidsvoering als operationeel) door het Programma Kinderporno en Zeden van de politie. Er zijn 100 gespecialiseerde verhoorders. Daarnaast zijn er 30 recherchepsychologen, zodat een landelijk dekkend netwerk is ontstaan. Hiermee kan in de regel worden voorzien in de behoefte aan gespecialiseerde verhoorcapaciteit voor zedenzaken.

In de afgelopen periode is in zijn algemeenheid de opleidingsvraag van de politie aan de Politieacademie duidelijker gedefinieerd, waardoor het aantal opleidingen en aantal opleidingsplaatsen kon worden verminderd. Ook is het opleidingsaanbod meer toegesneden op de wensen van de beroepspraktijk. Daardoor zijn er ook mogelijkheden ontstaan om nieuwe gespecialiseerde opleidingen te starten binnen het beschikbare budget.

Ten aanzien van het horen van kwetsbare personen zijn de volgende stappen gezet:

  • Binnen het initiële politieonderwijs zijn in 2014 alle sociale vaardigheidsdocenten bijgeschoold door de inhoudsdeskundigen van de Politieacademie op het horen van kwetsbare personen. Hiermee wordt aan alle aspiranten de basiskennis over kwetsbare personen meegegeven.

  • Voor reeds opgeleide medewerkers van de politie heeft de Politieacademie verschillende specifieke opleidingen ontwikkeld, waaronder de in het onderzoeksrapport1 genoemde politieopleidingen. (Verhoor kwetsbare getuigen in zedenzaken, Verhoor kwetsbare verdachten en Professioneel Verhoor).

  • Zoals gemeld in mijn brief van 13 juli 2015 (Kamerstuk 29 279, nr.266) wordt inmiddels tussen de nationale politie en de Politieacademie overlegd over een basisopleiding verhoor kwetsbare personen voor zittend personeel, die tot doel heeft het aantal politiemedewerkers dat in staat is kwetsbare personen te horen te vergroten. Dit wordt ook betrokken bij het Contourenplan kwaliteit opsporing waarover u in het kader van de Herijking van de realisatie van de nationale politie op 31 augustus jl. bent geïnformeerd (Kamerstuk 29 628, nr. 554)

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


X Noot
1

Het horen van kwetsbare personen door de politie, onderzoeksrapport van de

werkgroep verhoor kwetsbare personen. Mr. drs. N.M. Nierop & mr. drs. P. van den Eshof. November 2014


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl