29 270 Reclasseringsbeleid

Nr. 119 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2017

Hierbij bied ik u het advies «Reclassering in een veranderende omgeving» van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (hierna RSJ) aan1.

Dit advies heeft een belangrijke relatie met het eerder door de RSJ uitgebrachte advies «Visie op strafrechtelijke sanctietoepassing», dat ik op 12 december 2016 aan uw Kamer heb gestuurd.2 In bijgevoegd advies worden enkele punten uit de Visie op sanctietoepassing gelicht, die in het bijzonder van betekenis zijn voor de reclassering en verdere ontwikkeling daarvan in de komende jaren.

Ik heb met interesse kennisgenomen van het advies «Reclassering in een veranderende omgeving». Het advies bevat waardevolle aanknopingspunten voor de wijze waarop de reclasseringsorganisaties in de toekomst een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de levensloop- en persoonsgerichte benadering in het totale sanctiebeleid.

Met het traject «Koers en Kansen voor de sanctie-uitvoering» is een brede verkenning uitgevoerd naar de toekomstige uitvoering van sancties. Ik heb het eindrapport op 8 mei 2017 naar uw Kamer gestuurd.3 Daarbij heb ik aangegeven dat het eindrapport als basis dient voor verdere gesprekken en voor beleidsmatige visievorming. Dit advies van de RSJ wordt daarin meegenomen. De discussie over dit onderwerp zet ik graag voort, maar besluitvorming over de te volgen koers in de sanctie-uitvoering ligt logischerwijs bij een volgend kabinet.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Kamerstuk 24 587, nr. 669.

X Noot
3

Kamerstuk 24 587, nr. 689.

Naar boven