29 247 Acute zorg

Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 december 2013

Met deze brief informeer ik u over de hoogte van de vastgestelde opbrengst doelmatig voorschrijven huisartsen 2013 en de tariefsaanpassing die hieruit volgt conform het convenant LHV-VWS 2012/20131.

Achtergrond

In het convenant huisartsenzorg 2012/2013 dat ik met de LHV ben overeengekomen is een doelstelling voor het doelmatiger voorschrijven van geneesmiddelen afgesproken van 50 miljoen euro op jaarbasis. Verder is afgesproken dat indien blijkt dat deze taakstelling aan het eind van een jaar niet is gerealiseerd, het resterende bedrag zal worden verdisconteerd in de dan geldende tarieven. In november van het lopende jaar wordt de realisatie doelmatig voorschrijven vastgesteld.

In het voorjaar van 2013 hebben de LHV en VWS, in samenwerking met Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK), een berekeningsprotocol vastgesteld waarin de wijze van berekening en de te hanteren methode nauwkeurig is vastgelegd.

Conform de afspraken uit het convenant is de opbrengst doelmatig voorschrijven gemonitord en heeft periodiek overleg met de LHV plaatsgevonden over de resultaten van het doelmatiger voorschrijven.

Realisatie 2013

Op basis van SFK-cijfers tot en met eind oktober 2013, geëxtrapoleerd naar heel 2013, blijkt dat een opbrengst doelmatig voorschrijven is gerealiseerd van 26,6 miljoen euro. In een bestuurlijk overleg met de LHV is deze opbrengst gezamenlijk vastgesteld. Tevens is overeengekomen dat het niet gerealiseerde deel van 23,4 miljoen euro, conform de afspraken uit het convenant, verdisconteerd zal worden in de tarieven van 2014.

LHV en VWS hebben ook geconcludeerd dat er reële mogelijkheden bestaan om de doelstelling van 50 miljoen euro in 2014 wel te realiseren, dit onder meer als gevolg van het uit patent lopen van een aantal geneesmiddelen. Als de doelstelling in 2014 wel gerealiseerd wordt, zal het tarief weer bijgesteld worden.

De tariefsverlaging doelmatig voorschrijven, als mede andere maatregelen, zouden hebben geleid tot een verlaging van het budgettair kader huisartsenzorg. Tijdens het bestuurlijk overleg met de LHV is echter ook gesproken over de toenemende zorgvraag die de komende tijd op de eerste lijn afkomt, met het verder vormgegeven van zorg dichtbij en de veranderingen in onder andere de GGZ en de ouderenzorg. Voor de huisarts, als spil in de eerste lijn, is hierbij een belangrijke rol weggelegd. Ik heb dan ook besloten om het betreffende bedrag (circa 50 miljoen euro) weer toe te kennen aan het budgettair kader huisartsenzorg, en daarmee voldoende financiële ruimte beschikbaar te stellen om invulling te kunnen geven aan de toenemende zorgvraag.

Tariefsaanpassing

Gelet op voornoemde conclusies uit het bestuurlijk overleg heb ik de NZa verzocht om het bedrag van 23,4 miljoen euro te verdisconteren in de tarieven van de basis huisartsenzorg 2014. Vanwege de doorlooptijden zal de NZa hiermee direct starten.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Kamerstuk, 29 247, nr. 176

Naar boven