29 247 Acute zorg

Nr. 176 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 juni 2012

De afgelopen weken ben ik intensief in gesprek geweest met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) over afspraken die enerzijds bijdragen aan een verdere ontwikkeling van de zorg in de buurt en anderzijds meer financiële zekerheid bieden voor de huisartsensector. Deze constructieve gesprekken hebben geresulteerd in een onderhandelingsakkoord met het bestuur van de LHV dat ik heden met hen heb ondertekend. Op dinsdag 26 juni aanstaande legt het bestuur van de LHV dit convenant met een positief advies voor aan haar ledenraad. Bijgevoegd treft u het onderhandelingsakkoord aan1.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt momenteel aan een aantal onderzoeken die de huisartsenzorg raken. De onderzoeksresultaten zullen vermoedelijk in de komende periode beschikbaar zijn. Het gaat dan om het inkomens- en kostenonderzoek huisartsen, de uitvoeringstoets huisartsenzorg en integrale zorg en de uitvoeringstoets substitutie. Gelet op de complexiteit van de vraagstukken die daarbij aan de orde is, ben ik van mening dat besluitvorming over deze onderzoeken in onderlinge samenhang bezien moet worden. Gezien de demissionaire status van het kabinet zal ik dit over laten aan een volgend kabinet. Ik ben derhalve van oordeel dat de besluitvorming over de bekostiging van de huisartsenzorg niet in 2013 tot effect kan komen. Indien nodig zal ik de NZa hiertoe een aanwijzing geven.

Tot slot kan ik u melden dat recent het overleg heeft plaatsgevonden tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de LHV en VWS over de monitoring van de uitgaven huisartsen- en ketenzorg voor het eerste kwartaal 2012. Hoewel de cijfers nog zeer indicatief zijn, geeft het huidige beeld geen aanleiding te veronderstellen dat het kader huisartsenzorg wordt overschreden. Met partijen is afgesproken om in september van dit jaar te kijken naar het cijferbeeld over het eerste half jaar van 2012 en de ontwikkelingen nauwlettend te blijven volgen.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven