Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202129232 nr. 43

29 232 Air France – KLM

Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 oktober 2020

Bij de brief van 25 september 2020 heeft de vaste Kamercommissie voor Financiën mij verzocht de Kamer op de hoogte te brengen van de stand van zaken inzake de uitvoering van de aangenomen moties van de Leden Stoffer en Slootweg (Kamerstuk 35 505, nr. 17) en van het lid Nijboer (Kamerstuk 35 505, nrs. 8 en 9). Deze moties hebben betrekking op de gestelde voorwaarden aan het steunpakket aan KLM en zien toe op het aandringen op het zo veel als mogelijk ontzien van werknemers met een inkomen tot anderhalf keer modaal bij de herstructureringsplannen, het betrekken van de vakbonden bij de invulling van de gestelde voorwaarden en het bezien of brandstofhandelaren en vliegtuigleasemaatschappijen ook een bijdrage kunnen leveren aan de redding van KLM. Met deze brief reageer ik op dit verzoek en deel ik de laatste stand van zake omtrent de uitvoering van de voorwaarden van de steunmaatregelen KLM.

Bij de brief van 23 september 20201 heb ik u reeds geïnformeerd over de voortgang van de invulling van de voorwaarden die het kabinet gesteld heeft aan de steunmaatregelen aan KLM2. Hiertoe ben ik ingegaan op een drietal onderwerpen: (i) aanstelling van Jeroen Kremers als State Agent; (ii) stand van zaken van de financiering van KLM, waaronder dat de beschikbaarheid van de tweede tranche afhankelijk is van het herstructureringsplan; en (iii) de toekomstenscenario’s van KLM, waarvoor ik heb voorgesteld een vertrouwelijk overleg te organiseren.

Ten aanzien van het herstructureringsplan kan ik u melden dat KLM dit plan mij op 1 oktober 2020 heeft aangeboden. Het opstellen van een herstructureringsplan is een eis die het kabinet heeft gesteld in het kader van de steunmaatregelen aan KLM. In dit plan dient invulling te worden gegeven aan verschillende onderdelen van het bredere pakket aan voorwaarden. De vakbonden en de OR zijn en worden betrokken in het interne proces van totstandkoming en goedkeuring van het herstructureringsplan. Zo heeft de raad van bestuur van KLM een voorlopig akkoord met het georganiseerde overleg, de ledenraadpleging moet nog plaatsvinden. Over het definitieve plan komt ook nog een advies van de ondernemingsraad. De raad van commissarissen van KLM heeft het plan bekeken en door middel van interne goedkeuring steun uitgesproken voor het plan.

Het is nu aan de staat om te beoordelen of het herstructureringsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden en in lijn is met de door het kabinet en uw Kamer geschetste kaders. Bij de beoordeling van het herstructureringsplan zal ik invulling geven aan de bovengenoemde moties. Zoals ook in de brief van 23 september 2020 is aangegeven, is PA Consulting aangesteld om als externe adviseur het herstructureringsplan te beoordelen. Over mijn bevindingen zal ik u later deze maand informeren.

Bij de bekendmaking van de steunmaatregelen aan KLM3 heb ik reeds aangegeven dat het mogelijk is dat de kapitaalpositie van de onderneming op termijn verbeterd zou moeten worden, waarbij een kapitaalinjectie van de aandeelhouders de meest logische oplossing lijkt. Of de Nederlandse staat aan zo’n eventuele kapitaalinjectie deel zal nemen, is afhankelijk van welke voorwaarden er aan verbonden kunnen worden en de dan geldende situatie. Dit dient de komende maanden bezien te worden. Omdat dit onderwerp zich vanwege de koersgevoeligheid niet leent om in de openbaarheid te bespreken, benut ik graag het vertrouwelijk overleg met de vaste Kamercommissie voor Financiën – dat op 13 oktober 2020 gepland staat – om meer inzicht te verschaffen in deze mogelijke toekomstscenario’s voor de onderneming.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra


X Noot
1

Voortgang uitvoering voorwaarden steunmaatregelen KLM, 23 september 2020, Kamerstuk 29 232, nr. 42.

X Noot
2

Zie Kamerbrief 26 juni 2020 (Steunmaatregelen KLM, 26 juni 2020, Kamerstuk 29 232, nr. 41) voor een uitgebreide beschrijving van de voorwaarden.

X Noot
3

Zie Kamerbrief 26 juni 2020 (Steunmaatregelen KLM, 26 juni 2020, Kamerstuk 29 232, nr. 41).