35 505 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM)

Nr. 17 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN SLOOTWEG

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1 juli 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat als voorwaarde voor steun aan KLM een substantiële bijdrage van het personeel via de arbeidsvoorwaarden vereist wordt;

constaterende dat hierdoor werknemers vanaf een modaal inkomen een bijdrage moeten leveren;

overwegende dat middeninkomens hierdoor een loonsverlaging tegemoet kunnen zien, wat grote gevolgen kan hebben voor de gezinsportemonnee van deze middeninkomens;

overwegende dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen;

verzoekt de regering, er bij KLM op aan te dringen dat werknemers met een inkomen tot anderhalf keer modaal zo veel als mogelijk worden ontzien bij de herstructureringsplannen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Slootweg

Naar boven