Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201128973 nr. 49

28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 49 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 mei 2011

Naar aanleiding van het programma Zembla (19 maart 2011) heeft u mij en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om een brief waarin:

  • aandacht wordt besteed aan bestuurlijke integriteit, waarbij ook het KLPD-rapport uit 2003 «Inventarisatie milieucriminaliteit» wordt meegenomen;

  • een feitenrelaas is opgenomen en een overzicht van de manier waarop in het verleden de procedures rondom de besluitvorming, inclusief hetgeen in de uitzending specifiek aan de orde is geweest, verlopen zijn;

  • ik in ga op de vraag over een moratorium op megastallen.

Hieronder en in de bijlagen1 ontvangt u een feitenrelaas en uw vraag met betrekking tot een moratorium op megastallen. Wat betreft uw vraag om aandacht te besteden aan bestuurlijke integriteit verwijs ik u naar de uitgebreide brief over dat onderwerp die de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties u op 21 april jl. heeft gestuurd. Mede namens de minister voeg ik daaraan toe dat naar aanleiding van het KLPD-rapport stappen werden aangekondigd (brief van 26 april 2005, 22 343 nr. 112) en zijn uitgevoerd op het gebied van de versterking van de bestuurlijke integriteit. In de onlangs door de minister van BZK verzonden brief wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen binnen het gevoerde integriteitsbeleid.

Feitenrelaas naar aanleiding van de Zembla uitzending

Ook aan de besturen van de betreffende gemeenten en de provincie is het om op een juiste en integere wijze uitvoering te geven aan de eisen en procedures die zijn verbonden aan de uitvoering van de Reconstructiewet. Naar aanleiding van de Zembla uitzending van 19 maart jl. is er contact geweest met de provincie Noord-Brabant. De regie en verantwoordelijkheid ten aanzien van de uitvoering van de reconstructiewet ligt bij de provincies.

De provincie Noord-Brabant heeft op basis van de Reconstructiewet reconstructieplannen opgesteld, waarvan de laatste in 2005 zijn vastgesteld en goedgekeurd.

In de uitzending wordt gesproken over onregelmatigheden rond de vaststelling van reconstructieplannen. Uw Kamer vraagt om opheldering over de manier waarop in het verleden de procedures rondom de besluitvorming zijn verlopen. De provincie Noord-Brabant heeft het reconstructieproces tot en met de vaststelling van de plannen door Provinciale Staten op 22 april 2005 zelf ook beschreven. U vindt hierbij de notitie «Het proces in Vogelvlucht» in bijlage 1.1 In deze notitie wordt uitgebreid ingegaan op het proces van de reconstructie, welke partijen daarbij betrokken zijn geweest en op welke wijze de communicatie en de inspraak rondom de reconstructie is verlopen. De notitie maakt onderdeel uit van het provinciale statendossier bij de vaststelling van de reconstructieplannen. Alle stukken ten behoeve van de vaststelling van de reconstructie zijn ook te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.

Daarnaast vraagt uw Kamer naar hetgeen in de uitzending van Zembla aan de orde is geweest. Dit betrof onder andere de vraag of veehouders met voorkennis gronden hebben aangekocht omdat ze al wisten dat deze als Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) zouden worden aangewezen. Bijgevoegd vindt u de notitie «ontwikkeling LOG Hulsel-Bladel» van de provincie Noord-Brabant (bijlage 2).1 In deze notitie wordt uitgebreid ingegaan op het proces van de totstandkoming van de begrenzing, de vraag of grondposities een rol hebben gespeeld bij begrenzing van de LOG’s en de keuze voor nieuwvestiging in plaats van optimale herbenutting. De conclusie die provincie Noord-Brabant trekt is dat grondposities geen rol hebben gespeeld bij het begrenzen van de LOG’s. Deze notitie is besproken in de Commissie Ruimte en Milieu van de Provinciale Staten van 8 oktober 2010 en is ook te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant. Ook de gemeente Reusel-de Mierden heeft apart hiervan een onderzoek uitgevoerd en een feitenrelaas opgesteld naar de gang van zaken in het landbouwontwikkelingsgebied Hulsel-Bladel. Dit is op 21 september 2010 besproken in de gemeenteraad. De link naar dit onderzoek kunt u vinden op de eerste bladzijde van de notitie van de provincie Noord-Brabant.

Als laatste komt in de uitzending ook het legaliseren van een zonder vergunning gebouwde stal aan de orde. Als een dergelijke uitbreiding binnen de geldende voorwaarden voor het verlenen van een vergunning valt is de vaste jurisprudentie dat de gemeente de voorgeschreven procedure voor vergunningverlening volgt en het bouwwerk daarmee wordt gelegaliseerd. Dit geldt overigens niet alleen voor een stal, maar ook voor een uitbreiding van een woning of een dakkapel. Als de uitbreiding ook achteraf geen vergunning had kunnen krijgen dan volgt handhaving. De discussie over vermeende onregelmatigheden heeft plaatsgevonden waar deze discussie dient plaats te vinden, namelijk in het traject van de vergunningverlening van de betreffende gemeente.

Op het instellen van een moratorium voor megastallen heb ik u mijn reactie gezonden met de brief van 15 maart jl. over de uitvoering van aangenomen moties (Kamerstuk 28 286, nr. 494).

Afsluitend

De provincie Noord-Brabant heeft de verantwoordelijkheid en regie voor de uitvoering van de Reconstructiewet genomen. Uit evaluaties kan worden opgemaakt dat de provincie uitvoering en evaluatie zo zorgvuldig mogelijk heeft gedaan. Van evidente inbreuken op de bestuurlijke integriteit is niet gebleken.

De TV-uitzending van Zembla maakt duidelijk hoe moeilijk het is om burgers goed te betrekken bij plannen van de overheid, in dit geval nieuwvestiging van de veehouderij. Ondanks dat de provincie Noord-Brabant zich heeft ingespannen om burgers te betrekken blijken er bij uitvoering van de plannen toch veel bezwaren te bestaan.

In de discussie over «megalocaties» worden door voor- en tegenstanders diverse argumenten gebruikt waaronder dierenwelzijn, lokale overlast van geur en fijn stof, ruimtelijke kwaliteit, volksgezondheid en economische noodzaak voor verdergaande schaalvergroting. Zoals ik reeds heb toegezegd zal er de komende maanden een maatschappelijke dialoog megastallen gevoerd worden. In oktober zal ik, mede op basis van deze dialoog, u mijn visie over megastallen doen toekomen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.