28 973 Toekomst van de intensieve veehouderij

Nr. 45 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 maart 2011

Bijgaand ontvangt u mijn reactie op het verzoek van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie inzake de aflevering van Uitgesproken EO d.d. 3 februari 2011, over megastallen in Groningen (2011Z02700/2011D06791).

Ik heb deze uitzending met belangstelling bekeken. De uitzending geeft namelijk een goed beeld van de maatschappelijke spanningen die bestaan rondom grootschalige (intensieve) veehouderij.

De provincie Groningen heeft nieuwe vestiging van intensieve veehouderijbedrijven verboden. Bestaande intensieve veehouderijbedrijven kunnen niet of slechts beperkt uitgebreid worden. De gedeputeerde van Groningen gebruikt daarbij onder meer landschap, toerisme en overlast voor omwonenden als argumenten. De veehouders die zich geconfronteerd zien met dit besluit staan op het standpunt dat schaalvergroting nodig is om te moderniseren, te verduurzamen én er voldoende inkomen uit hun bedrijf te halen.

De bevoegdheid voor dit besluit waarover Uitgesproken EO gaat, ligt bij de provincie Groningen. Daarbij hebben de Gedeputeerde Staten een eigen afweging gemaakt waar ook toerisme een onderdeel van is.

De beschreven spanning in het programma zie ik echter in meer provincies terugkomen. Ik neem dit zeer serieus. Dit is de reden waarom ik graag een maatschappelijke dialoog wil aangaan met bestuurders maar ook met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Ik wil de verschillende argumenten en achterliggende waarden achter de grootschalige (intensieve) veehouderij achterhalen. De discussie ga ik aan op basis van de feiten.

Zoals ik u heb toegezegd, in mijn brief van 11 februari (Kamerstuk 28 973, nr. 44), zal ik u na het voeren van deze dialoog in oktober mijn visie over megastallen doen toekomen.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven