28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 190 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 april 2015

Tijdens het AO Dierziekten, Antibiotica en Vogelgriep (Aviaire Influenza) op 10 december 2014 heb ik toegezegd u te informeren over de evaluatie van de bestrijdingsmaatregelen van de vogelgriepuitbraken H5N8 (Kamerstuk 28 807, nr. 186). De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 29 januari 2015 ook een commissieverzoek ingediend over wanneer deze evaluatie is afgerond. De evaluatie wordt uitgevoerd door organisatieadviesbureau Berenschot. Het evaluatierapport zal voor de zomer worden opgeleverd. Ik zal uw Kamer het rapport, inclusief beleidsreactie, toesturen.

Bij een grotere uitbraak van een besmettelijke ziekte, waarbij maatregelen worden genomen op het gebied van huisvesting en/of ruiming, wordt een Welzijnscommissie ingesteld, die toezicht houdt op de uitvoering van maatregelen in het kader van dierenwelzijn. Deze welzijnscommissie is ook ingesteld in het kader van de maatregelen ter bestrijding van de uitbraken van het hoogpathogene vogelgriep virus H5N8 eind 2014. Hierover is uw Kamer geïnformeerd in de brief van 22 november 2014 inzake stand van zaken vogelgriep (Kamerstuk 28 807, nr. 169). Een eerste rapportage heeft uw Kamer ontvangen op 5 december 2014 (Kamerstuk 28 807, nr. 179). De Welzijnscommissie vogelgriepuitbraken 2014 heeft mij het eindrapport van haar activiteiten gestuurd (zie bijlage1). De vaste commissie voor Economische Zaken heeft op 5 maart jl. tevens verzocht deze aan uw Kamer te versturen.

De Commissie is positief over het verloop van de ruiming en de gebruikte dodingsmethode, waarop is toegezien. De Commissie beveelt aan om de kleur van de pakken van het ruimingspersoneel aan te passen. De opvallende felgele kleur zou meer onrust veroorzaken bij pluimvee dan bijvoorbeeld blauwe of groene pakken. Zoals aangegeven in mijn brief van 5 december 2014 is deze gele kleur echter noodzakelijk in verband met de zichtbaarheid en daarmee de veiligheid van de medewerkers bij de ruiming. Dit omdat een deel van de werkzaamheden in de schemering en het donker plaatsvindt.

Daarnaast geeft de Commissie nog een aantal aanbevelingen van meer algemene aard, zoals over de communicatie tijdens de crisis. Ik zal aan het organisatieadviesbureau Berenschot vragen deze aanbevelingen mee te nemen in de evaluatie van de vogelgriepuitbraken. Ik zal u op dat moment een reactie geven op dit rapport.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven