Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528807 nr. 179

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 179 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 december 2014

Hierbij informeer ik u over de stand van zaken in het kader van de bestrijding van de vogelgriep.

Internationaal

Over de maatregelen in het kader van de bestrijding van de uitbraak van vogelgriep houd ik vanzelfsprekend de Europese Commissie en mijn Europese collega’s op de hoogte. Over de aangepaste maatregelen heb ik gisteren mijn collega’s geïnformeerd. Daarnaast heeft er overleg met België plaatsgevonden. Dit heeft er toe geleid dat de eenzijdig opgelegde beperkende maatregelen zijn opgeheven en de export naar België weer op gang is gekomen.

In Canada is er een uitbraak van het hoogpathogene vogelgriepvirus van het H5N2 type. Daar zijn 2 bedrijven positief bevonden, een vleeskuikenbedrijf en een kalkoenenbedrijf. Daarnaast lopen nog meerdere verdenkingen.

Hygiënemaatregelen

In mijn Kamerbrief van 2 december jl. heb ik het grote belang van hygiënemaatregelen om de insleep van dit H5N8 virus op pluimveebedrijven te voorkomen al benadrukt (Kamerstuk 28 807, nr. 178). Ik heb de pluimveesector daarom verzocht de hygiëne eisen in de eigen kwaliteitssystemen aan te scherpen. De sector heeft dit verzoek voortvarend opgepakt en vanaf vandaag, 5 december 2014, zijn de aangescherpte hygiëne voorschriften opgenomen in de private kwaliteitssystemen (IKB-ei en IKB-kip). Op de naleving zal de komende weken intensief, met onaangekondigde private controles, worden toegezien. De komende periode worden deze controles gefinancierd uit het Diergezondheidsfonds (DGF), in een 50%-50% verdeling tussen sector en rijk.

Ten aanzien van de rattenbestrijding heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu in het Algemeen Overleg Gewasbeschermingsmiddelen van gisteren 4 december jl. uw Kamer toegelicht dat er vanaf 2015 een overgangsregeling zal komen voor het buitengebruik van rodenticiden. Voor het kerstreces wordt uw Kamer geïnformeerd over de werkwijze per 1 januari a.s.

Dierenwelzijnscommissie

In mijn brief van 22 november jl. (Kamerstuk 28 807, nr. 169) heb ik u geïnformeerd over de commissie die is ingesteld om toezicht te houden op de uitvoering van maatregelen die worden genomen in het kader van dierenwelzijn. Deze commissie, onder leiding van de voorzitter van de Raad voor Dierenaangelegenheden, stelt vast of dit op een verantwoorde wijze wordt gedaan.

De commissie is gevraagd wekelijks rapport uit te brengen. Bijgevoegd treft u de eerste weekrapportage aan over de periode 23 november – 30 november 20141. De welzijnscommissie concludeert dat de ruiming op professionele wijze is uitgevoerd. De commissie heeft wel de aanbeveling gedaan om na te gaan of een andere kleur van de beschermende kleding beschikbaar is, omdat dieren niet gewend zijn aan de gele kleur. Deze gele kleur is echter noodzakelijk in verband met de zichtbaarheid en daarmee veiligheid van de medewerkers bij de ruiming. Dit omdat een deel van de werkzaamheden in de schemering en het donker plaatsvindt.

Na de intrekking van de laatste regeling met maatregelen gericht op de bestrijding zal de commissie haar schriftelijke eindrapport uitbrengen.

Stand van zaken onderzoek

In mijn brief van 1 december jl. (Kamerstuk 28 807, nr. 176) heb ik u geïnformeerd over onderzoek naar de introductie van het virus op de verschillende bedrijven. Daarbij is aangegeven dat op basis van alle beschikbare informatie het meest waarschijnlijk is dat er separate introducties van het vogelgriepvirus hebben plaatsgevonden in de gebieden Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen. Dit blijkt onder andere uit analyse van het Centraal Veterinair Instituut (CVI), onderdeel van Wageningen-UR, in hoeverre de virussen die gevonden zijn op de besmette bedrijven genetisch op elkaar lijken. Informatie over het virus in Zoeterwoude is inmiddels eveneens bekend geworden. Het blijkt ook hier het meest waarschijnlijk te gaan om een separate introductie.

Aangepaste maatregelen

Gisteren zijn de aangepaste maatregelen waarover ik u heb geïnformeerd op 2 december jl. in gegaan. Op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep staat een link naar de relevante regelgeving en staan de meest gestelde vragen en antwoorden. Daarnaast kunnen ondernemers met vragen contact opnemen met RVO.nl via het call center (088 042 42 42) of per mail (Klantcontact-vogelgriep@rvo.nl). Bijgevoegd vindt u de laatste overzichtskaart2.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl