Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528807 nr. 175

28 807 Vogelpestcrisis (Aviaire influenza)

Nr. 175 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2014

Op een legpluimveebedrijf in Zoeterwoude is op 30 november jl. een uitbraak van vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) van de H5-variant vastgesteld. AI virus van het type H5 is bestrijdingsplichtig volgens Europese regelgeving.

Met deze brief informeer ik u over deze besmetting en de maatregelen, alsmede over de stand van zaken algemeen ten aanzien van de uitbraak van vogelgriep.

Vogelgriep Zoeterwoude

Het gaat om een legpluimveebedrijf met in totaal rond 28.000 dieren. Dit bedrijf heeft geen buitenuitloop. Het besmette bedrijf wordt vandaag geruimd. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Uit voorzorg worden voor de mensen die betrokken zijn bij de ruiming beschermende maatregelen getroffen.

Het gaat bij deze besmetting om een H5-variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. Nadere analyse door het CVI moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse morgen beschikbaar komen.

Conform de Europese regelgeving is er een 3 en 10 kilometer gebied ingesteld (beschermings- en toezichtsgebied). Binnen dit gebied liggen 4 andere pluimveebedrijven, waarvan 1 bedrijf binnen de 1 km van het besmette bedrijf. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep. Ook worden contacten van het besmette bedrijf onderzocht.

Onderzoek eendenbedrijven

In mijn brief van 26 november jl. heb ik u geïnformeerd over het onderzoek, uit voorzorg, van alle pluimveebedrijven met eenden op de aanwezigheid van vogelgriep (Kamerstuk 28 807, nr. 173). Inmiddels is het onderzoek naar alle eendenbedrijven in Nederland afgerond. Er is geen vogelgriepvirus van het type H5 aangetroffen op deze bedrijven.

In mijn bief van 24 november jl. heb ik u geïnformeerd over het onderzoek naar de mogelijke rol van wilde vogels in de verspreiding van vogelgriep (Kamerstuk 28 807, nr. 174). Er zijn reeds 1.500 wilde vogels onderzocht. Het hoogpathogeen virus van het type H5N8 is daarbij niet aangetroffen.

Extra corridor slacht

In mijn brief van 25 november jl. heb ik u geïnformeerd dat, in verband met de slachtcapaciteit, het onder strikte voorwaarden is toegestaan dat vleeskuikens uit Oost-Brabant en Limburg (regio C) naar twee aangewezen slachterijen in de naastgelegen regio (regio A) mogen worden vervoerd om daar geslacht worden (Kamerstuk 28 807, nr. 172). Als te lang moet worden gewacht voordat de vleeskuikens kunnen worden geslacht, ontstaan er ook welzijnsproblemen.

Om de slachtcapaciteit verder te vergroten is er vandaag een derde slachterij aangewezen in Noord-Holland (regio A), voor slacht van vleeskuikens1. Uiteraard gelden hiervoor dezelfde strikte voorwaarden. Verdere uitbreiding van de slachtcapaciteit is onder andere noodzakelijk vanwege het niet op gang komen van de export naar België.

Handhaving en naleving

De NVWA houdt samen met onder meer de politie, douane en Koninklijke Marechaussee toezicht op de naleving van de maatregelen die zijn ingesteld om de uitbraak van vogelgriep te bestrijden. De NVWA houdt onder andere toezicht op uitvoering van de vigerende protocollen, houdt toezicht bij pluimveeslachterijen en pluimveetransporteurs en onderzoekt meldingen die binnen komen bij de meldkamer.

Bij overtredingen van de ophokplicht, de voorschriften ten aanzien van compartimentering (bestickering), het bezoekersverbod en doorvoer via Nederland naar andere landen is opgetreden. Daarbij is onder andere proces-verbaal opgemaakt.

Informatievoorziening

Op de website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep staan de meest gestelde vragen en antwoorden, alsmede een link naar de relevante regelgeving. Daarnaast kunnen ondernemers met vragen contact opnemen met RVO.nl via het call center (088 042 42 42) of per mail (Klantcontact-vogelgriep@rvo.nl).

Via de site van RVO.nl (www.rvo.nl/actueel/nieuws/stel-uw-vragen-over-vogelgriep-aan-rvonl-klantcontact) is daarnaast een Dierziekten Viewer online gezet waarmee per postcodegebied te zien is welke maatregelen daar van kracht zijn.

Tot slot wil ik u informeren dat vanaf morgen, maandag 1 december a.s., de eerste uitbetaling van de schadeloosstelling met betrekking tot de geruimde dieren zal plaatsvinden aan de getroffen pluimveehouders.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl