28 625 Herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nr. 106 BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 oktober 2010

Met de «Houtskoolschets Europees Landbouwbeleid 2020» heeft het kabinet ingezet op de vermaatschappelijking van het Europese Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Centraal staat de versterking van de concurrentiekracht en het innovatievermogen van de agrarische sector. Daarnaast zal het systeem van generieke inkomenssteun omgevormd dienen te worden naar een systeem dat agrarische ondernemers beloont voor maatschappelijke prestaties voor milieu, natuur, landschap, dierenwelzijn en diergezondheid.

Met het Health Check besluit van 2009 is een eerste betekenisvolle stap gezet naar een GLB dat beter is toegesneden op de huidige en toekomstige maatschappelijke wensen. Ik heb u hierover op 27 april 2009 per brief geïnformeerd (TK 28 625, nr. 67). In deze brief heb ik tevens aangekondigd dat ik ga verkennen hoe het GLB de zorg voor landschap, natuur en bijvoorbeeld watersystemen in gebieden verder kan versterken.

Ik laat, met oog op het bovenstaande, pilots uitvoeren waarin de rol en de mogelijkheden van collectieven van agrarische ondernemers in de vermaatschappelijking van het GLB nader wordt uitgewerkt. Daartoe zijn de vier boerencollectieven Water, Land en Dijken (Noord Holland), Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (Gelderland), Noordelijk Friese Wouden (Friesland) en Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (Groningen) uitgenodigd om voorstellen te doen. De komende maanden ontvang ik van hen een uitgewerkt voorstel voor een maatschappelijke overeenkomst binnen de kaders van het GLB. Het is mijn bedoeling om uiterlijk begin 2011 die overeenkomsten met hen aan te gaan.

Met de uitwerking van deze GLB-pilots geef ik tevens gevolg aan de motie van de leden Cramer en Waalkens (TK 2008–2009 28 625, nr. 75) waarin verzocht wordt een pliot te starten om ervaring op te doen met beloning van maatschappelijke diensten in een waardevol gebied.

In de begroting van LNV (TK 2010–2011, 32 500 XIV, nr. 2) is twee en een half miljoen euro in 2011 en één miljoen euro in 2012 opgenomen voor de uitvoering, begeleiding en monitoring van de pilots.

De resultaten van de pilots met gebiedsovereenkomsten kan Nederland benutten bij de besprekingen in Brussel over de wetgevingsvoorstellen voor het GLB in de nieuwe Europese begrotingsperiode 2014 – 2020 en de Nederlandse uitwerking daarvan. Ik verwacht dat de Europese Commissie die wetgevingsvoorstellen medio 2011 zal presenteren.

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Naar boven