Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201528479 nr. 72

28 479 Rechtspositie van politieke ambtsdragers

Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2014

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft in de vergadering van 13 november jl. besloten de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te vragen een kabinetsstandpunt ten aanzien van het Feitenonderzoek fondsfinanciering Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Kamerstuk 28 479 nr. 71) te formuleren en de vraag te beantwoorden of dit onderzoek, en de berichtgeving in de media daarover, aanleiding geeft tot beleidsmaatregelen met betrekking tot de Appa. Het verzoek kan helaas niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat nader overleg met alle betrokken partijen noodzakelijk is.

Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat de schriftelijke vragen van de leden Krol (50PLUS) en Klein (Klein) over bedoeld rapport op 21 respectievelijk 27 november 2014 zijn beantwoord (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nrs. 636 en 706).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk