Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201728345 nr. 182

28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 182 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juli 2017

Hierbij informeer ik u dat op 6 juli 2017 de wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (hierna: Besluit verplichte meldcode) en van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in het Staatsblad is gepubliceerd. Ik heb het wijzigingsbesluit bijgevoegd1, zoals ik met uw commissie van VWS tijdens het AO jeugdhulp van 8 juni 2017 heb afgesproken.

Ik ben ervan overtuigd dat de wijziging van het besluit een belangrijke bijdrage levert aan een systematische manier van werken aan de veiligheid van kwetsbare mensen. Het Besluit verplichte meldcode regelt dat in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling een afwegingskader moet worden opgenomen. Een afwegingskader op basis waarvan een professional het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling weegt. Dat kader stelt de professionals in staat te beoordelen of sprake is van (een vermoeden van) dusdanig ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, dat melden bij Veilig Thuis aangewezen is. De inwerkingtreding van de wijziging van het Besluit verplichte meldcode is op 1 januari 2019.

Ik breng de wijziging van het Besluit verplichte meldcode gelijktijdig onder de aandacht bij de beroepsgroepen die onder de werking van de meldcode vallen. Daarnaast ondersteun ik in samenwerking met de betrokken departementen de beroepsgroepen bij het opstellen en implementeren van het afwegingskader.

Ik heb u eerder op 2 november 2016 het concept wijzigingsbesluit toegezonden2. De reacties uit de consultatie en van het advies van de Raad van State zijn in het wijzigingsbesluit verwerkt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft eind 2016 onderzoek gedaan naar het gebruik van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Een factsheet met de uitkomsten is bijgevoegd3. Het onderzoek geeft een beeld van het gebruik van de meldcode. Het laat zien dat tussen sectoren veel verschil zichtbaar is op het gebied van het gebruik van de meldcode, signalering en scholing en dat de implementatie van de meldcode nog onvoldoende is. De inspectie roept alle veldpartijen op een stevige inhaalslag te maken in het professioneler en effectiever omgaan met deze problematiek. Dat geldt speciaal voor de GGZ sector waar het gaat om het gebruik van de kindcheck. De IGZ neemt de komende jaren de meldcode mee in haar toezicht en kijkt per sector op welke wijze de preventie, signalering, aanpak en behandeling van kindermishandeling verbeterd moet worden. Binnen het toezicht sociaal domein wordt volgend jaar aandacht geschonken aan de samenwerking tussen ketenpartners op dit onderwerp. Ik breng de factsheet onder de aandacht bij de beroepsgroepen. Daarnaast verleng ik het implementatieproject van de kindcheck bij de GGZ met een jaar.

De nu voorgestelde wijziging van het Besluit verplichte meldcode zal ook een belangrijke impuls zijn voor meer aandacht voor het gebruik van de meldcode bij de beroepsgroepen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 28 345, nr. 172

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl