Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2016-2017
Kamerstuk 28345 nr. 172

Gepubliceerd op 3 november 2016 16:46

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 172 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2016

Hierbij informeer ik u dat op 3 november aanstaande een wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in consultatie wordt gebracht. Ik heb het concept wijzigingsbesluit bijgevoegd1, zoals ik met uw commissie van VWS heb afgesproken in het algemeen overleg geweld in afhankelijkheidsrelaties en kindermishandeling van 12 oktober 2016 (Kamerstuk 28 345, nr. 171).

Deze wijziging realiseert een belangrijk onderdeel van het advies «Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis», dat ik op 4 oktober aan de Tweede Kamer heb aangeboden (bijlage bij Kamerstuk 28 345, nr. 170).

Het advies heeft tot doel om te komen tot een systematische manier van werken aan de veiligheid van kwetsbare mensen in huiselijke kring. Bij de totstandkoming ervan zijn veel organisaties geraadpleegd. Ook de Tweede Kamer heeft verschillende partijen gesproken in een hoorzitting op 10 oktober 2016.

De voorgestelde wijziging is een weerslag van dit proces, daar waar het gaat om het aanpassen van de stappen vier en vijf van de meldcode. De wijziging houdt een verplichting in om in de meldcode een afwegingskader op te nemen op grond waarvan professionals in staat zijn om te beoordelen of sprake is van (de mogelijkheid van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, en consequentie om zulke gevallen bij Veilig Thuis te melden. Het is aan de (beroepsgroepen van de) professionals om het afwegingskader op te stellen.

De consultatieperiode eindigt op 24 november 2016. Na verwerking van de uitkomsten, zal het conceptbesluit worden doorgeleid naar de Raad van State voor advies.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl