Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201728345 nr. 172

28 345 Aanpak huiselijk geweld

Nr. 172 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 november 2016

Hierbij informeer ik u dat op 3 november aanstaande een wijziging van het Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen in consultatie wordt gebracht. Ik heb het concept wijzigingsbesluit bijgevoegd1, zoals ik met uw commissie van VWS heb afgesproken in het algemeen overleg geweld in afhankelijkheidsrelaties en kindermishandeling van 12 oktober 2016 (Kamerstuk 28 345, nr. 171).

Deze wijziging realiseert een belangrijk onderdeel van het advies «Aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig Thuis», dat ik op 4 oktober aan de Tweede Kamer heb aangeboden (bijlage bij Kamerstuk 28 345, nr. 170).

Het advies heeft tot doel om te komen tot een systematische manier van werken aan de veiligheid van kwetsbare mensen in huiselijke kring. Bij de totstandkoming ervan zijn veel organisaties geraadpleegd. Ook de Tweede Kamer heeft verschillende partijen gesproken in een hoorzitting op 10 oktober 2016.

De voorgestelde wijziging is een weerslag van dit proces, daar waar het gaat om het aanpassen van de stappen vier en vijf van de meldcode. De wijziging houdt een verplichting in om in de meldcode een afwegingskader op te nemen op grond waarvan professionals in staat zijn om te beoordelen of sprake is van (de mogelijkheid van) ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling, en consequentie om zulke gevallen bij Veilig Thuis te melden. Het is aan de (beroepsgroepen van de) professionals om het afwegingskader op te stellen.

De consultatieperiode eindigt op 24 november 2016. Na verwerking van de uitkomsten, zal het conceptbesluit worden doorgeleid naar de Raad van State voor advies.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl