28 286 Dierenwelzijn

Nr. 504 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 mei 2011

In mijn brief van 15 maart 2011 inzake de uitvoering van de aangenomen moties VAO Dierhouderij (Kamerstuk 28 286, nr. 494) heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de opvang en behandeling van dieren op Schiphol (motie Graus/Ouwehand (TK 28 286, nr. 485). Met deze brief voldoe ik aan die toezegging.

De Douane en de nVWA controleren bij de aankomst van dieren op Schiphol of wordt voldaan aan de veterinaire wetgeving en wetgeving voor beschermde soorten (CITES-wetgeving/ Flora- en faunawet). Wanneer de Douane en/of de nVWA overtredingen van de welzijnswetgeving aantreffen, dan treedt nVWA hiertegen op.

De dieren die op Schiphol aankomen zijn te verdelen in de volgende stromen:

  • 1. Handelszendingen, die via het keurpunt in het KLM Animal Hotel door de nVWA gekeurd worden;

  • 2. Gezelschapsdieren, die altijd begeleid worden door hun eigenaren, die via het Cargo platform of de aankomsthal binnenkomen en die gecontroleerd worden door de Douane onder verantwoordelijkheid van de nVWA;

  • 3. Gesmokkelde dieren, die in de aankomsthal worden aangetroffen door de Douane. Deze dieren bevinden zich veelal in de handbagage of op het lichaam van passagiers.

Ad 1 Handelszendingen

Voor de handelszendingen hanteert de KLM met de nVWA een «okay to forward» (OKTF) procedure voor veterinaire regelgeving. Pas nadat de nVWA de gegevens van de te verzenden partij heeft beoordeeld, verleent de KLM toestemming de dieren op transport naar Schiphol te zetten. Op deze manier wordt voorkomen dat er zich documentair-technisch problemen zullen voordoen tijdens de keuring op Schiphol en dat dieren dus lang in de opvang moeten verblijven na aankomst. Mocht de zending bij aankomst toch niet voldoen aan de veterinaire eisen dan wordt de eigenaar in de gelegenheid gesteld de omissies te herstellen en verblijft de zending in het Animal Hotel. Dit soort overtredingen komt bij hoge uitzondering voor.

In de praktijk verblijven de zendingen in 95% van de gevallen enkele uren tot één dag in het Animal Hotel en bij uitzondering maximaal 1 week.

Als de CITES papieren van een handelszending niet orde zijn, wordt deze zending in beslag genomen. Deze dieren worden binnen enkele uren tot een dag overgeplaatst van het Animal Hotel naar een quarantainestation of opslaghouder. De dieren blijven bij het quarantainestation of bij de opslaghouders totdat de quarantaineperiode verstreken is en totdat wordt besloten wat er met de dieren moet gebeuren.

Ad 2 gezelschapsdieren

Bij gezelschapsdieren, die aankomen op het Cargo Platform en in de aankomsthal, kan het voorkomen dat niet wordt voldaan aan de veterinaire wetgeving of de CITES bepalingen. In dat geval worden deze dieren in beslag genomen door de nVWA. Indien de veterinaire wetgeving een quarantaine periode voorschrijft worden deze dieren binnen een dag overgebracht naar het Rijksquarantainestation. Indien alleen de CITES papieren niet in orde zijn wordt een in beslag genomen dier binnen een dag geplaatst bij een opslaghouder.

Ad 3 Gesmokkelde dieren

In de aankomsthal controleert de Douane passagiers op de aanwezigheid van gesmokkelde dieren. Gesmokkelde dieren worden in beslag genomen en binnen een dag overgebracht naar het Rijksquarantainestation of opslaghouder.

Schiphol/Animal Hotel

De verblijven van het Animal Hotel op Schiphol voldoen aan alle wettelijke veterinaire- en welzijnseisen. De dieren worden verzorgd door hiervoor opgeleide medewerkers en de dierenartsen van de nVWA zien toe op die verzorging en het welzijn van de dieren in het hotel.

Indien op Schiphol door de Douane of de nVWA zieke dieren worden aangetroffen, worden deze dieren zonder uitzondering onderzocht, en indien nodig behandeld, door een praktiserend dierenarts.

Opslaghouders en quarantainestations

Quarantainestations en opslaghouders zijn locaties buiten Schiphol, gespecialiseerd in de opvang van bepaalde diersoorten (bijvoorbeeld primaten, vogels en reptielen). Deze locaties zijn toegerust op het langer opvangen van dieren en voldoen aan alle welzijns- en veterinaire regelgeving. Met deze opslaghouders zijn contracten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de verzorging, de administratie etc.

Herplaatsing van dieren binnen 2 weken

Dieren, die in bovengenoemde levende have worden opgevangen en die niet geëuthanaseerd hoeven te worden, worden dus, in het overgrote merendeel van de gevallen binnen enkele uren en in uitzonderlijke gevallen binnen 1 week vanuit Schiphol, herplaatst bij een opslaghouder, quarantainestation, vrijgegeven of teruggestuurd. In bijzondere gevallen, indien dit de beste oplossing vormt, wordt een dier geplaatst bij een particulier.

Het streven hierbij is altijd het zo snel mogelijk afhandelen van deze procedures en het vrijgeven van een dier.

Gelet op het voorgaande ben ik van mening dat nu reeds voldaan wordt aan de motie Graus/Ouwehand.

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

H. Bleker

Naar boven