Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201428165 nr. 169

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 169 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2013

Hierbij doe ik uw Kamer het Jaarverslag 2012 Beheer Staatsdeelnemingen toekomen1.

Onlangs heeft u ook de nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013 ontvangen, waarin het voorgestane kabinetsbeleid aangaande de staatsdeelnemingen uitgebreid is uiteengezet (Kamerstuk 28 165, nr. 165). Om die reden is in deze editie van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen het hoofdstuk over het deelnemingenbeleid weggelaten. Daardoor is het jaarverslag dit jaar wat beknopter dan voorgaande jaren.

De motie-Koolmees verzoekt de regering de risico’s van investeringen van staatsdeelnemingen in het buitenland in kaart te brengen, te kwantificeren en de Kamer hierover te informeren (Kamerstuk 28 165, nr. 154). Op verzoek van uw Kamer worden daarom in dit jaarverslag per staatsdeelneming de belangrijkste buitenlandse activiteiten in kaart gebracht. Onder buitenlandse activiteiten wordt daarbij verstaan: deelnemingen, investeringen en samenwerkingsverbanden. Verder wordt beschreven welke beheersmaatregelen de onderneming treft voor de risico’s van de buitenlandse activiteiten. De risico’s worden gekwantificeerd door de omvang van de buitenlandse activa te beschrijven als bedrag en als percentage van het balanstotaal van de onderneming.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer