28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 165 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 oktober 2013

Met deze brief bied ik uw Kamer de door mij toegezegde Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid aan1. Deze nota beschrijft de wijze waarop de staat haar rol als aandeelhouder zal gaan invullen. In de nota is tevens de inhoudelijke kabinetsreactie op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Staatsdeelnemingen2 opgenomen en zijn de adviezen van de Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten van de Eerste Kamer verwerkt.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Kamerstuk 28 165, nr. 148.

Naar boven