Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201328165 nr. 138

28 165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid

Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 december 2012

In antwoord op uw brief informeren wij uw Kamer graag over een mogelijke participatie in HTM door NS. Op 25 september 2012 hebben de gemeente Den Haag, de NS Groep NV en HTM Personenvervoer NV een intentieverklaring getekend welke daags daarna door het Haags College van Burgemeester en Wethouders naar de Haagse gemeenteraad is verzonden. In de intentieverklaring spreken de huidige aandeelhouder van HTM, de gemeente Den Haag, en de Nederlandse Spoorwegen de intentie uit om tot een overeenkomst te komen aangaande de verkooptransactie van 49% van de aandelen in HTM Personenvervoer NV van de gemeente Den Haag aan de Nederlandse Spoorwegen.

Op dit moment zijn beide partijen met elkaar in onderhandeling en het is om die reden dat wij u op dit moment niet uitgebreid kunnen informeren. De Staat is geen partij in de onderhandelingen; die vinden plaats tussen Nederlandse Spoorwegen en de gemeente Den Haag en zijn nog lopende. Gelet op dit feit valt over financiële gevolgen derhalve nog niks te zeggen, er is nog geen transactieprijs bekend. Investeringen beneden de statutair vastgestelde drempel vallen overigens binnen de bevoegdheden van de raad van bestuur en raad van commissarissen van NS en zijn niet onderworpen aan instemming van de aandeelhouder.

Vooropgesteld dat het HTM is geweest die de toenadering heeft gezocht tot de Nederlandse Spoorwegen, begrijpen wij dat de Nederlandse Spoorwegen interesse hebben in HTM om gezamenlijk met HTM te kunnen werken aan het ontwikkelen van een «deur-tot-deur»-vervoerspropositie die de kwaliteit van het openbaar vervoer voor bewoners van en werkenden in Den Haag zal verbeteren. Dit sluit aan bij de visie in de Lange Termijn Spooragenda. De visie van de gemeente Den Haag en HTM sluit goed aan bij die van de Nederlandse Spoorwegen en alle partijen zien potentieel in het ontwikkelen van een aantrekkelijke woon- en vestigingsregio in de metropool Den Haag / Rotterdam. Overigens hebben de Haagse partijen als voorwaarde voor een transactie gesteld dat de HTM diens merknaam en identiteit zal behouden; er zullen dus geen geelblauwe trams door de Haagse regio gaan rijden.

Vanuit het perspectief van de Staat als verantwoordelijke voor de ordening van de Nederlandse openbaarvervoersmarkten beschouwen wij de mogelijke transactie als een normaal functioneren van de markt – ook in andere markten komt het voor dat partijen in elkaar participeren. Net als in andere markten is het de NMa die toetst of er sprake is van aanmerkelijke marktmacht en of daar misbruik van gemaakt wordt. Vanuit het perspectief van de Staat als 100% aandeelhouder in Nederlandse Spoorwegen zien wij op voorhand geen bezwaar tegen de voorgenomen partiële participatie door NS van 49% van de aandelen in HTM Personenvervoer NV: personenvervoer past binnen de kernactiviteiten van de onderneming en het aanbieden van multimodaal vervoer is onderdeel van de ondernemingsstrategie waar de aandeelhouder mee ingestemd heeft. Zoals gesteld zijn de financiële gevolgen van een mogelijke deal ons nog niet bekend en kunnen wij daar nog geen oordeel over vellen. Voorwaarde is evenwel dat de publieke belangen gediend zijn bij een mogelijke participatie van NS in HTM en dat het resultaat van de participatie bijdraagt aan het resultaat van de onderneming.

Als en wanneer de partijen tot een transactieovereenkomst komen dan kunnen wij uw Kamer de toezegging doen om op basis van de informatie die ons tezijnertijd bekend zal zijn de Kamer nader te informeren.

Mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

De minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem