27 926 Huurbeleid

Nr. 307 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 februari 2019

Aedes en de Woonbond hebben mij op 21 januari 2019 het Sociaal Huurakkoord 2018 toegezonden1. Daarbij hebben zij gemeld dat zij erop rekenen dat ik de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord integraal voor 1 mei 2019 verwerk in het huur(prijs)beleid. Met dat laatste wordt verwerking in wet- en regelgeving bedoeld. Ik acht dat tijdpad niet haalbaar. Tegelijkertijd zie ik mogelijkheden voor woningcorporaties om de strekking van het akkoord, vooruitlopend op verankering in regelgeving, dit jaar al grotendeels tot uitvoering te laten komen.

Zoals ik u in mijn brief van 18 december 2018 (Kamerstuk 32 847, nr. 461) heb bericht verwacht ik uw Kamer begin 2019 te kunnen informeren over de evaluatie van de Woningwet en de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord.

Ter informatie ontvangt u bijgaand mijn antwoordbrief van vandaag aan Aedes en Woonbond over Sociaal Huurakkoord 20182.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven