27 925 Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 766 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 december 2020

Conform mijn toezegging in het notaoverleg Burgerslachtoffers van 8 oktober jl. (Kamerstuk 27 925, nr. 750) informeer ik u hierbij dat vanaf begin 2021 door een tweetal gerenommeerde organisaties in opdracht van Nederland projecten zullen worden uitgevoerd ten gunste van de gemeenschap in Hawija, Irak, die in de nacht van 2 op 3 juni 2015 is getroffen door een Nederlandse wapeninzet.

In de Kamerbrieven 27 925 nrs. 725 en 753 heb ik de Kamer reeds geïnformeerd over mijn besluit over te gaan tot het vrijwillig compenseren van de getroffen gemeenschap en over de werkzaamheden van een interdepartementale werkgroep die in de afgelopen periode opties in kaart bracht om deze vergoeding vorm te geven. Daartoe is allereerst een analyse van de noden van de gemeenschap in Hawija uitgevoerd, met nadruk op behoeften die herleid kunnen worden naar de schade die is ontstaan in het gebied waar de ISIS-bommenfabriek zich bevond. Hier kwam uit naar voren dat op het gebied van de elektriciteitsvoorziening, economische activiteiten, werkgelegenheid, waterinfrastructuur en het herstel van woningen de grootste behoeften bestaan. Dit sluit aan bij een recentelijk verschenen rapport van Airwars en Pax1 over onder andere Hawija. Vervolgens zijn drie organisaties gevraagd concrete projectvoorstellen aan te leveren. Deze organisaties zijn gekozen vanwege hun thematische focus, die aansluit bij de geïdentificeerde noden binnen de gemeenschap, en hun capaciteit en ervaring in het gebied.

Op basis van de analyse van de projectvoorstellen is gekozen voor de combinatie van projecten die het beste past bij de doelstellingen en het gewenste tempo voor deze inzet. Het betreft projecten van de International Organization for Migration (IOM) en het United Nations Development Programme (UNDP) – Funding Facility for Stabilization (FFS). De projecten, die over een periode van 1,5 jaar uitgevoerd worden, richten zich zowel op kortetermijnherstelwerkzaamheden als op een duurzame, langetermijninvestering in de lokale gemeenschap. UNDP/FFS zal op korte termijn zorgdragen voor herstel van het lokale elektriciteitsnetwerk dat direct ten goede komt aan het industriegebied en de omliggende woonwijk. De inzet van IOM richt zich op puinruimen, herstel van essentiële infrastructuur en het op langere termijn bevorderen van werkgelegenheid, in directe samenspraak met de gemeenschap. Voor de projecten stel ik ruim € 4 miljoen ter beschikking. De exacte aanvangsdatum van de projecten is afhankelijk van de contractafspraken die nu moeten worden gemaakt. Zorgvuldigheid staat hierbij voorop.

Met deze projecten geef ik uitvoering aan de gewijzigde motie van de leden Belhaj en Voordewind (Kamerstuk 27 925, nr. 671) en kom ik, namens het kabinet, de getroffen gemeenschap tegemoet vanwege het leed dat hen is overkomen en de materiële schade die is geleden. De Kamer zal op de hoogte gehouden worden van de voortgang en het resultaat van de projecten.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten


X Noot
1

«Seeing Through the Rubble. The civilian impact of the use of explosive weapons in the fight against ISIS.», Airwars/Pax (26 oktober 2020).

Naar boven