Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201627859 nr. 83

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 oktober 2015

In de brief van 28 oktober 2013 (Kamerstuk 27 859, nr. 68) heb ik toegezegd uw Kamer regelmatig1 te informeren over de stand van zaken van Operatie BRP, het programma dat zorg draagt voor de realisatie en de implementatie van de nieuwe technische voorzieningen voor het bijhouden en verstrekken van persoonsgegevens, de Basisregistratie Personen (BRP). Als bijlage bij deze brief treft u de vierde rapportage aan, over de periode april 2015 tot en met september 20152. Daarnaast informeer ik u in deze brief over de resultaten van de toets die het nieuwe Bureau ICT Toetsing (BIT) in het kader van uit te voeren pilots heeft gedaan op het programma. Het advies van BIT treft u samen met de reactie van de opdrachtgever bij deze brief aan3.

Het programma boekt (opnieuw) de geplande resultaten

Uit de rapportage van het programma blijkt dat in het afgelopen half jaar de geplande resultaten zijn behaald en dat binnen het beschikbare budget is gewerkt. Samengevat zijn de belangrijkste resultaten in de afgelopen periode:

  • Onderdeel 3.14 van de software (het leveren van mutatieberichten (in BRP-en in GBA-formaat) is ontworpen, gebouwd, getest en opgeleverd. Het acceptatieproces voor dit onderdeel gaat van start. De software is (zoals gebruikelijk) gedemonstreerd aan de interbestuurlijke stuurgroep met vertegenwoordigers van gemeenten en afnemers.

  • Het opstellen van ontwerpen en het maken van proefsoftware van de meer complexe onderdelen van de bijhouding is volgens planning gestart in een zogenoemde «proof of concept».

  • Voor de eerder opgeleverde onderdelen 2.1. en 2.2 van de software (voor de initiële vulling en synchroon houden van de BRP) zijn de acceptatiestappen nagenoeg afgerond.

  • De software van de stappen 2.1, 2.2 en 3.1 is, zoals voortdurend gebeurt, getest met productiedata, de resultaten daarvan waren positief.

  • KPMG heeft de kwaliteit van de broncode voor de tweede maal getoetst (in aanvulling op de continue toetsen die het programma zelf uitvoert). De uitkomsten van deze toets waren positief, aan de oplossing van de bevindingen wordt inmiddels gewerkt5.

  • De eerste inzageronde in de software (broncode BRP) heeft in juni plaatsgevonden. Ik heb u daarover per brief d.d. 10 september 2015 (Kamerstuk 27 859, nr. 81) geïnformeerd.

  • In de zomer zijn alle afnemers (gebruikers van de BRP) aangeschreven als start van de voorbereidingen op de transitiefase (de fase waarin afnemers en gemeenten gaan aansluiten op de nieuwe voorzieningen).

BIT-toets op het programma

Tijdens vorige overleggen met uw Kamer, hebben diverse leden mij aangemoedigd een toets op het programma te laten uitvoeren door het nieuwe bureau ICT-toetsing (BIT). Ik vind dit in het kader van een goede bewaking van het programma zeer zinvol. Ik heb het BIT daarom gevraagd om Operatie BRP tegen het licht te houden. Het BIT heeft dat gedaan en heeft zich gebogen over de vraag of het programma in de huidige vorm tot een goed resultaat kan komen.

De hoofdconclusie van het BIT luidt:

«We zijn van mening dat het programma succesvol afgerond kan worden op basis van de huidige besturing en aanpak, mits een aantal risico’s en onzekerheden nadrukkelijker gemanaged worden. Hiervoor adviseren we een aantal concrete maatregelen.»

Ik beschouw deze conclusie van het BIT als een ondersteuning voor de besturing en aanpak van het programma.

Het BIT beschrijft in zijn advies een aantal risico’s en onzekerheden en doet aanbevelingen hoe die gemanaged moeten worden. Het gaat daarbij onder andere om de impact van wijzigingen op het programma, het omgaan met onzekerheden in de planning en een goede voorbereiding van beheer en implementatie. De opdrachtgever van Operatie BRP heeft op mijn verzoek zijn reactie gegeven op het advies van het BIT. De hoofdlijn van zijn reactie is tweeledig. Hij herkent allereerst de risico’s en onzekerheden. Ten tweede geeft hij aan dat de aanbevelingen (mede daardoor) voor een belangrijk deel al in uitvoering zijn. Daarbij refereert hij aan het intensief betrekken van de beheerorganisatie van de nieuwe BRP en het opstellen van een integrale planning waarin ook de onzekerheden worden benoemd. In de bijlagen bij deze brief vindt u het BIT-rapport en de reactie van de opdrachtgever. Op het aspect van de planning van Operatie BRP ga ik verderop in deze brief nader in.

Het advies van het BIT is in lijn met de oordelen die de CIO van mijn ministerie over Operatie BRP heeft gegeven. De CIO volgt Operatie BRP voortdurend kritisch en bekijkt onder andere alle voortgangsrapportages. Ook de CIO benoemt de kwetsbaarheden en onzekerheden in de planning voor de komende fase en constateert dat Operatie BRP een complex en risicovol programma blijft, dat nog grote uitdagingen voor de boeg heeft. In zijn laatste oordeel constateerde hij ook dat na de herijking in 20136 het programmamanagement en de sturing op orde zijn gebracht.

Integrale planning

In de vorige rapportage heb ik u geschreven dat de lucht uit de planning van het ontwikkeltraject is, dat nog wijzigingen moeten worden verwerkt7 en dat de interbestuurlijke stuurgroep rekening houdt met uitloop. Ook het BIT verwacht dat de wijzigingen en het nog te verrichten werk tot een langere doorlooptijd zullen leiden en adviseert: «Wees transparant over de planning, inclusief de onzekerheden. Maak een nieuwe en complete planning voor de ontwikkel- en implementatiefase met een lijst van op te leveren (deel)producten. Wees duidelijk over de onzekerheden en werk waar nodig met bandbreedtes.».

De aanpak van de interbestuurlijke stuurgroep is naar mijn oordeel in lijn met dit advies. In mijn brief bij de vorige voortgangsrapportage van het programma (Kamerstuk 27 859, nr. 78) heb ik u de aanpak geschetst van de stuurgroep om steeds een jaar vooruit in detail te plannen en de planning voor latere jaren op hoofdlijnen uit te werken. De stuurgroep heeft het programma begin dit jaar opdracht gegeven per eind 2015 een integrale planning op te stellen, waarin naast het ontwikkeltraject ook de acceptatie, inbeheername en implementatie meer in detail zijn uitgewerkt, inclusief de dan nog bestaande onzekerheden. De integrale planning voor het vervolg ligt in december ter besluitvorming voor in de stuurgroep. In deze planning wordt het effect van de voornoemde, nog door te voeren, wijzigingen meegenomen. Ik zal u in mijn volgende periodieke rapportage (april 2016) informeren over de integrale planning.

Tot slot

Ik stel vast dat het oordeel van het BIT strookt met mijn eigen beeld: de besturing en aanpak van het programma zijn op orde, het programma levert resultaat en doet dat nu al twee jaren achtereen. De voortgangsrapportage van het programma geeft hiervan opnieuw blijk.

Het is echter zaak voortdurend alert te zijn op risico’s en op mogelijke verbeteringen. De voortgangsrapportage en de reactie van de opdrachtgever overziende constateer ik dat opdrachtgever en stuurgroep de benoemde risico’s onderkennen en dat de aanbevelingen van BIT voor een belangrijk deel al in uitvoering zijn.

Bij voortzetting van deze aanpak ben ik er met BIT van overtuigd dat het programma bouw en implementatie van de nieuwe voorzieningen voor de BRP succesvol gaat afronden. Operatie BRP is een lastig traject, maar het is een noodzakelijke investering om de ambities op het gebied van de e-overheid te kunnen waarmaken. Het biedt de technische vernieuwing waar gemeenten en afnemers al lange tijd naar uitkijken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

In ieder geval bij alle faseovergangen, en minimaal twee maal per jaar.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
4

De nummers verwijzen naar de stappen in het BRP OpleverPlan (BOP). Dat is te vinden op www.operatiebrp.nl.

X Noot
5

De rapporten betreffende de codekwaliteit zijn openbaar en te vinden op www.operatiebrp.nl.

X Noot
6

Kamerstuk 27 859, nr. 68.

X Noot
7

Het gaat om wijzigingen in verband met inwerkingtreding Logisch Ontwerp GBA 3.9 en het registreren van het buitenlands persoonsnummer in de BRP ter voorkoming van dubbele inschrijvingen bij legale naamswijzigingen.