27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 62 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 december 2012

Het is mij een genoegen de leden van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hierbij de eerste editie van de krant «Van GBA tot Z» aan te bieden1.

In de brief van 5 juli 2012 aan uw Kamer (Kamerstuk 27 859, nr. 60) heb ik een aantal acties aangekondigd voor de verbetering van de kwaliteit van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA).

Mij is gebleken dat gemeenten zich voortdurend inzetten de kwaliteit van de GBA van een hoog niveau te voorzien. Terecht, want meer dan 40 miljoen keer wordt de GBA bevraagd door andere overheidsregistraties en het verkeerd geregistreerd staan kan veel consequenties hebben.

Eén van de acties betrof het toezenden van een drietal circulaires (over adresonderzoek, briefadres en terugmelden) aan gemeenten. Ter ondersteuning van de implementatie van deze circulaires zijn in de afgelopen maanden door het hele land vijf Roadshows voor gemeenten en gebruikers van de GBA georganiseerd. Gezien de grote opkomst vanuit gemeenten en afnemers voldeed dit duidelijk aan een behoefte!

Deze krant geeft een terugblik op deze Roadshows en met name ook de goede voorbeelden om te komen tot meer kwaliteit.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven