Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201327859 nr. 61

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 61 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 12 november 2012

Om tot een nieuwe basisregistratie personen (BRP) te komen is in 2009 het programma modernisering GBA (mGBA) herstart. Op 21 mei heeft uw Kamer het rapport ontvangen van de Gateway Review van april 2012 over het programma mGBA (Kamerstuk 27 859, nr. 59). Een reactie op het rapport heeft mijn voorganger aan u verzonden op 5 juli 2012 (Kamerstuk 27 859, nr. 60), waarbij is aangekondigd dat de Kamer nader zou worden geïnformeerd na advisering door de interbestuurlijke stuurgroep mGBA. Dat doe ik met deze brief.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de gateway review is gewerkt aan voorstellen voor strakkere sturing op financiën, tijd en producten/resultaten, aanscherping van het opdrachtgeverschap, versterking van de betrokkenheid van gemeenten en afnemers en versterking van de samenwerking en samenhang tussen alle betrokken partijen (BZK, KING, VNG en NVVB). Daarnaast zijn de programmaplanning en -begroting herijkt.

De voorstellen en plannen zijn besproken in de interbestuurlijke stuurgroep mGBA van 20 september jongstleden. De CIO Office van mijn ministerie heeft een second opinion op de planning uitgevoerd en de andere producten geanalyseerd. Stuurgroep en CIO geven aan dat de uitkomsten geen aanleiding geven om in te grijpen op de doelstellingen of koers van het programma. Wel zijn er enkele wijzigingen en resultaten waar ik u met deze brief over wil informeren.

Planning en begroting mGBA

1) De einddatum (1 juli 2016) wordt vooralsnog gehandhaafd

De eerste gemeenten (de koplopers) zullen in het eerste kwartaal van 2014 kunnen gaan aansluiten. In de oorspronkelijke planning was dat in juni 2013. De einddatum (1 juli 2016) van het programma wordt echter niet verschoven.

2) De huidige implementatiestrategie wordt herzien

Versnelling lijkt noodzakelijk om 1 juli 2016 als einddatum te kunnen blijven aanhouden. De interbestuurlijke stuurgroep heeft opdracht verstrekt aan het programma om te komen met een voorstel voor een andere implementatiestrategie voor het einde van dit jaar. Ik zal u daarover informeren als ik een besluit daarover heb genomen.

3) Het vastgestelde totaalbudget is toereikend

Belangrijke constatering is dat de begroting van het programma nog past binnen de eerder vastgestelde totaalfinanciering, en er dus vooralsnog geen verhoging van het totaalbudget aan de orde is. Wel is inmiddels een deel van het voor onvoorziene uitgaven gereserveerde budget ingezet voor het reguliere programmabudget.

Issuemanagement

Een van de meest dringende aanbevelingen uit de gateway review betrof het spoedig beslechten van issues die belangrijk zijn voor de verdere uitwerking van de BRP. Aanscherping van het issuemanagement en intensiever overleg over ontwerpaspecten heeft ertoe geleid dat beleidskeuzen zijn gemaakt en afgehecht. Daarmee is de lijst met openstaande issues aanzienlijk ingekort, en de aanpak voor nieuwe issues goed ingeregeld.

Transparantie en samenwerking

De aanbeveling om de transparantie te vergroten door samenwerking met softwareleveranciers bij de ontwikkeling van de centrale voorzieningen voor de BRP is in uitvoering gebracht. In juni en september hebben zogenaamde BRPreviews plaatsgevonden, waarbij programma en leveranciers concreet werkende onderdelen van de BRP hebben gedemonstreerd aan vertegenwoordigers uit ruim 240 gemeenten. Meer informatie is te vinden op http://www.moderniseringgba.nl/BRPreview. In het voorjaar van 2013 komen er weer dergelijke bijeenkomsten, om ook andere belangstellenden de mogelijkheid te bieden de centrale voorzieningen voor de BRP-in-wording te bekijken en uit te proberen.

Conclusie

Op dit moment zie ik geen aanleiding de scope of looptijd van het programma aan te passen. Tegelijkertijd kan ik niet anders dan berichten dat er nog onzekerheden bestaan in doorlooptijd en bekostiging.

Ik zal toezien op de verdere implementatie van de maatregelen naar aanleiding van de gateway review en de voortgang van het programma en zal uw Kamer daarover begin 2013 opnieuw informeren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R. H. A. Plasterk