Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201227859 nr. 59

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 59 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 mei 2012

In het AO Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (mGBA) van 30 november 2011 (kamerstuk 27 859, nr. 58) heeft mijn voorganger toegezegd in het eerste halfjaar van 2012 opnieuw een Gateway Review te laten uitvoeren om de Kamer informatie te verschaffen over de stand van zaken van het programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA). Dat onderzoek heeft eind april 2012 plaatsgevonden. Opdrachtgeverschap werd gezamenlijk vervuld door BZK en de VNG. Het rapport stuur ik u hierbij toe1.

Het gateway review team constateert dat de weg die vorige gateway heeft aanbevolen goed is ingeslagen. Een andere belangrijke constatering is dat het belang en de doelen van het programma nog steeds breed worden onderschreven en dat het draagvlak groot is. Het programmateam en de aanpak van het team worden positief beoordeeld.

Aanbevelingen betreffen onder andere:

  • consequente sturing van opdrachtgevers en stuurgroep op product, tijd en geld;

  • het heroverwegen van de implementatiestrategie;

  • en het spoedig beslechten van issues die belangrijk zijn voor de verdere uitwerking

  • van de BRP.

Voor de zomer van 2012, nadat de interbestuurlijke stuurgroep mGBA mij over de aanbevelingen heeft geadviseerd, zal ik de Kamer een reactie op het rapport en de aanbevelingen verstrekken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. E. Spies


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.