Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201927859 nr. 129

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 129 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2018

In het AO Basisregistratie Personen van 20 juni 20181 sprak ik met uw Kamer over de stopgezette Operatie BRP. Ik heb daarbij toegezegd na de zomer een brief te sturen over de wijzigingen in de scope van Operatie BRP en de aanbestedingsstrategie van het programma om daar nog wat meer in detail op in te kunnen gaan en lessen uit te leren voor de toekomst2. Met deze brief voldoe ik aan die toezegging3. Daarnaast informeer ik uw Kamer in deze brief over de laatste fase van de openbaarmaking van broncode en documentatie van Operatie BRP.

Wijzigingen in de scope van het programma

Uw Kamer vroeg om in te gaan op de scopewijzigingen vanaf 2009 en daarbij aandacht te besteden aan de rol van de verschillende actoren. De inventarisatie laat een beeld zien waarin de lange doorlooptijd van operatie BRP in relatie tot voortschrijdende inzichten over de aanpak van het programma en daarbij een veranderende omgeving van de BRP leidde tot scopewijzigingen. In bijlage 14 vindt u beschrijvingen van de belangrijkste scopewijzigingen, die gevolgen hadden voor planning en begroting van het programma.

Aanbestedingsstrategie

In het debat op 20 juni 2018 is gevraagd naar de aanbestedingsstrategie, in het bijzonder naar besluitvorming daarover en over hoe de aanbestedingsstrategie in de Kamer aan de orde is geweest. Het feitenrelaas in bijlage 25 biedt antwoord hierop.

Openbaarmaking broncode BRP en documenten Operatie BRP

In mijn brieven van 29 november 2017 (Kamerstuk 27 859, nr. 118) en 29 maart 2018 (Kamerstuk 27 859, nr. 122) heb ik uw Kamer geïnformeerd over de openbaarmaking van de laatste en meest actuele versie van de broncode van de Operatie BRP. Op 20 september jl. zijn, zoals toegezegd in mijn brief van 3 september jl.6, aanvullend daarop twee eerdere versies van de broncode openbaar gemaakt. Het betreft de versie die de stand van zaken weergeeft op het moment van doorstart ten tijde van het Gartnerrapport in 2013 en de versie die de stand van zaken weergeeft vlak voor de zogenaamde «Refactoring» in 2016.

Gelijktijdig zijn op Github ook zes binnen het programma operatie BRP opgestelde documenten gepubliceerd die samenhangen met besluitvorming in de voormalige Stuurgroep BRP. Deze stukken werden eind maart niet openbaar gemaakt, omdat besluitvorming in de Stuurgroep BRP specifiek onderdeel vormde van het op dat moment nog lopende onderzoek van de Commissie BRP.

Door de publicatie van twee eerdere versies van de broncode en deze zes documenten is aan alle toezeggingen rond het openbaar maken van documenten en broncode van Operatie BRP voldaan.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 20 juni 2018, over BRP, Kamerstuk 27 859, nr. 126.

X Noot
2

Het programma Operatie BRP werkte voor 2014 onder de naam programma Modernisering GBA.

X Noot
3

Details over de scopewijzigingen en aanbestedingsstrategie zijn terug te vinden van het rapport «Niet te stoppen: onderzoeksrapport over de aansturing en besluitvorming omtrent de operatie Basisregistratie Personen (BRP)», bijlage bij Kamerstuk 27 859, nr. 124 en in de in dat rapport genoemde documenten. Al deze documenten zijn openbaar. Zie voor informatie over de openbaarmaking van deze documenten Kamerstuk 27 859, nrs. 125 en 128. Daarnaast is voor de beschrijvingen van de scopewijzigingen en het feitenrelaas over de aanbestedingsstrategie gebruik gemaakt van diverse Kamerstukken, zie de verwijzingen in de voetnoten.

X Noot
4

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
5

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
6

Kamerstuk 27 859, nr. 128.