Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201827859 nr. 128

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 128 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 september 2018

Openbaarmaking door de Commissie BRP gebruikte documenten

In mijn brief van 20 juni jl.1 heb ik een toelichting gegeven op de openbaarmaking (1e fase) van de interne stukken die door de Commissie BRP zijn gebruikt voor het opstellen van het rapport «Niet te stoppen». Richtlijn voor de openbaarmaking is de interpretatie van artikel 68 van de Grondwet zoals uiteengezet in genoemde brief.

Als bijlagen bij deze brief zijn de overige stukken (2e fase) bijgevoegd2 die de Commissie heeft gebruikt voor het rapport. Daarbij is dezelfde lijn gehanteerd als voor de toezending (1e fase) op 20 juni 2018. Dit leidt ertoe dat slechts een beperkt aantal stukken niet wordt gepubliceerd.

Voor dossierstukken van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) gelden de eisen van vertrouwelijkheid die zijn afgestemd met de Toezichtsraad van het BIT en deze stukken worden om die reden niet openbaar gemaakt. De door het BIT aan BZK verstrekte documenten en interne BZK-documenten die daarop betrekking hebben, worden wel openbaar gemaakt.

Met deze tweede toezending zijn nu alle documenten waarnaar de commissie verwijst in de voetnoten van het rapport – voor zover die documenten niet reeds openbaar waren of om bovengenoemde redenen niet openbaar zullen worden gemaakt – aan de Kamer gezonden, waarmee ik de toezegging van mijn voorganger als uitgevoerd beschouw.

In bijlage bij deze brief is een totaaloverzicht bijgevoegd3 waarin aan de hand van de voetnootnummers van het rapport van de Commissie BRP is aangegeven welke documenten openbaar zijn gemaakt in de 1e fase en 2e fase, al openbaar waren (vindbaar via het internet) en welke documenten niet openbaar worden gemaakt met de reden daarvoor.

Het is de uitvoering van een uitzonderlijke toezegging geweest, omdat het ook toezending en daarmee openbaarmaking van veel interne documenten inhield als gevolg van de opdracht aan de Commissie BRP om specifiek de aansturing en besluitvorming rond de operatie Basisregistratie Personen (BRP) te onderzoeken.

In het AO van 20 juni jl. (Kamerstuk 27 859, nr. 126) heeft de Kamer ook gevraagd naar het rapport van de ADR «Lessen voor «het spelen van het spel» rondom projecten/programma’s, volgend uit de casus oBRP» van 11 april 2018. Dit rapport werd in een voetnoot genoemd in mijn brief van 18 mei 2018 en was al geplaatst op rijksoverheid.nl. Het bleek echter dat het document op rijksoverheid.nl niet goed kon worden geopend, welk euvel meteen daags na het AO is verholpen.4

Openbaarmaking eerdere versies broncode BRP

Ten slotte resteert nog de toezegging om ook eerdere versies van de broncode BRP openbaar te maken.

In mijn brieven d.d. 29 november 20175 en 29 maart 20186 heb ik de Kamer geïnformeerd over de volledige openbaarmaking van de laatste en meest actuele versie van de broncode van de Operatie BRP inclusief de bijbehorende documentatie op Github. Voor eventueel hergebruik is deze versie gepubliceerd met een open source licentie.

Eerdere versies van de broncode zijn voor hergebruik nauwelijks geschikt, maar zijn wel interessant om terug te kunnen kijken op de Operatie BRP. Ik heb daarom besloten – ter afronding van de openbaarmaking van door het programma operatie BRP opgeleverde broncodes en daarbij horende documentatie – twee eerdere versies van de broncode openbaar te maken die relevant zijn in het kader van de ontwikkeling van de BRP. Het betreft de versie die de stand van zaken weergeeft op het moment van doorstart ten tijde van het Gartnerrapport in 2013 en de versie die de stand van zaken weergeeft vlak voor de zogenaamde «Refactoring» in 2016. Deze openbaarmaking via Github zal voor eind september a.s. plaatsvinden.

Gelijktijdig worden dan op Github ook zes binnen het programma operatie BRP opgestelde documenten gepubliceerd die samenhangen met besluitvorming in de voormalige Stuurgroep BRP. Deze stukken werden eind maart niet openbaar gemaakt omdat besluitvorming in de Stuurgroep BRP specifiek onderdeel vormde van het op dat moment nog lopende onderzoek van de Commissie BRP.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops