Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201727859 nr. 104

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2017

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft, naar aanleiding van mijn brief van 15 mei jl.1, gevraagd om per omgaande het herijkingsrapport BRP (zonder de BIT-toetsing) aan de Tweede Kamer toe te zenden. Er is een concept-rapportage van het programmateam aan de stuurgroep; ik voeg die bij2.

Ik heb de Tweede Kamer in mijn brief van 25 april jl.3 geschreven dat de herijking van de planning door het programma Operatie BRP (oBRP) onder meer een aanzienlijke uitloop in tijd en in kosten aan het licht heeft gebracht. Om tot een afgewogen oordeel over de gevolgen hiervan te komen, is onder andere afstemming met gemeenten en afnemers van de BRP nodig.

Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) is, parallel aan de uitvoering van de herijking door het programma oBRP, gevraagd om een toets uit te voeren naar de oBRP en naar de inbeheername van de BRP. In het bijzonder is aan het BIT gevraagd om het ontwikkelprogramma (inclusief de codekwaliteit) en de ontwikkelsnelheid te toetsen.

Het BIT-advies heb ik nodig om een oordeel te kunnen geven op de door het programma oBRP uitgevoerde herijking van de planning. Naar mijn mening, ik heb dat ook eerder in mijn brief van 15 mei jl. gesteld, is het niet zinvol om conclusies te trekken over de mogelijke overschrijdingen en de consequenties daarvan voor oBRP zonder dat daarbij het advies van het BIT is betrokken.

Inmiddels heeft het BIT op 16 mei jl. het concept-advies opgeleverd. Conform de afgesproken procedure zal het Ministerie van BZK binnen de daarvoor beschikbare twee weken4 reageren op dit concept, waarna het BIT het definitieve advies zal uitbrengen. Om zo snel mogelijk tot een kabinetsreactie te komen, is reeds op basis van het concept-advies van het BIT het afstemmingsproces gestart met de gemeenten en de afnemers van de BRP. Het kabinetsstandpunt zal binnen de termijn die daarvoor staat (vier weken) aan uw Kamer worden toegezonden.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk