Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201727859 nr. 103

27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Nr. 103 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2017

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft, naar aanleiding van mijn brief van 25 april jl.1, gevraagd om nadere schriftelijke duiding van de uitloop naar tijd en kosten, de budgettaire gevolgen en korte termijn, de uitgevoerde herijking en de algehele staat van de Operatie BRP (oBRP).

Zoals ik in mijn brief van 25 april jl. heb geschreven, vond in de afgelopen periode de jaarlijkse herijking plaats van de planning voor de oBrp. Ik heb geconstateerd dat deze herijking onder meer een aanzienlijke uitloop in tijd en in kosten aan het licht brengt. Dit is voor mij aanleiding tot nader onderzoek en beoordeling. Dat is nu gaande. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) werkt op dit moment aan een advies over de Operatie BRP en de inbeheername daarvan.

Zonder het BIT-advies en de beoordeling van de uitkomsten van mijn onderzoek naar de oorzaken van uitloop in tijd en planning is het naar mijn mening niet zinvol om conclusies te trekken over de mogelijke overschrijdingen en de consequenties daarvan voor oBRP. Immers de omvang van de uitloop in tijd en kosten kan van invloed zijn op die conclusies. Waarbij ik ook wil benadrukken dat afstemming met gemeenten en afnemers van de BRP nodig is om de consequenties goed in kaart te kunnen brengen.

Ik verwacht het concept-BIT advies deze week te zullen ontvangen. Het BIT hanteert een formeel toetsproces2 dat zijn grondslag kent in het instellingsbesluit van het Bureau. Dit houdt in dat er een korte periode is (maximaal 2 weken) om op het concept-advies te reageren. Dan levert het BIT het definitieve advies op en heeft het kabinet maximaal vier weken om het, voorzien van een kabinetsreactie, naar de Tweede Kamer te sturen. Die periode is ook nodig om af te stemmen met de gemeenten en de afnemers van de BRP. Ik zeg u toe dat binnen de termijn van vier weken de kabinetsreactie zal worden opgesteld.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk