27 858 Gewasbeschermingsbeleid

Nr. 392 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 28 juni 2017

Tijdens het AO Water op 21 juni heeft uw Kamer verzocht om voor het Wetgevingsoverleg van 29 juni geïnformeerd te worden over de evaluatie van de verkoop van glyfosaat aan particulieren die in 2016 zou worden uitgevoerd volgens de brief van 22 april 20151. Volgens die brief zou het particulier gebruik op verhardingen voor het groeiseizoen van 2016 worden verboden en zou het particulier gebruik op overige terreinen worden teruggedrongen. De doelstelling voor glyfosaat was halvering van de verkoop aan particulieren in 2016 en dit zou worden geëvalueerd.

Zoals ik heb aangegeven in mijn brieven van 16 februari en 12 juli 20162 bleek het niet mogelijk om het gebruiksverbod voor particulieren tegelijk met het verbod voor professioneel gebruik vast te stellen. De Raad van State concludeerde toen immers, mede in het licht van de Europese regelgeving, dat de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden geen grondslag biedt voor een verbod voor niet-professionele gebruikers. Bij het nader rapport heb ik aangegeven3 het advies van de Raad van State op te volgen en af te zien van een verbod voor particuliere gebruikers. Bij het AO Gewasbeschermingsmiddelen van 18 februari 2016 is dit ook met uw Kamer besproken (Kamerstuk 27 858, nr. 364). In laatstgenoemde brief heb ik toegezegd de benodigde wetswijziging in gang te zetten, in de tussentijd verder uitvoering te geven aan niet-wettelijke maatregelen, en in 2018 te bezien of en welke wettelijke maatregelen dan nog nodig zijn. Daarmee zijn planning en reikwijdte belangrijk veranderd ten opzichte van de oorspronkelijk beoogde evaluatie in 2016.

Volgens de Green Deal Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, die op 9 februari 2017 is ondertekend, wordt in 2019 een evaluatie uitgevoerd om te bezien welke effecten, resultaten en ontwikkelingen zijn gerealiseerd. Het is van belang ook gedurende de looptijd van de Green Deal zicht te hebben op het volume van het particulier gebruik. Ik verwacht rond de komende jaarwisseling de cijfers over 2015 en 2016 beschikbaar te hebben. In 2018 zal ik op basis van trends in verkoopcijfers over meerdere jaren een tussenbalans opmaken, en uw Kamer daarover informeren.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Kamerstuk 27 858, nr. 307

X Noot
2

Kamerstuk 27 858, nrs. 347 en 370

Naar boven