27 426
Regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige bestuursorganen)

nr. 21
AMENDEMENT VAN HET LID SCHELTEMA-DE NIE C.S.

Ontvangen 19 februari 2002

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel 14 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 14a

1. Onze Minister kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot de taakuitoefening door een zelfstandig bestuursorgaan.

2. De beleidsregels worden in de Staatscourant bekendgemaakt.

Toelichting

Ook als taken op afstand van de rijksoverheid zijn geplaatst moet het mogelijk blijven dat de minister via algemene beleidsregels een kader stelt of bijstelt waarbinnen de taakuitoefening door het zelfstandig bestuursorgaan moet plaatsvinden. De minister moet voldoende handvatten hebben om zijn ministeriële verantwoordelijkheid voor een zelfstandig bestuursorgaan inhoud te kunnen geven. Goedkeuring, optreden bij ernstige taakverwaarlozing en spontane vernietiging zijn niet in alle gevallen toereikend. Het kan gewenst zijn dat de minister vooraf via algemene regels aangeeft op welke wijze hij vindt dat de taakuitoefening moet plaatsvinden, daarbinnen behoudt het zelfstandig bestuursorgaan de ruimte om de taak naar eigen inzicht uit te oefenen.

Scheltema-de Nie

Belinfante

Van Wijmen

Van den Berg

Naar boven