Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202027062 nr. 112

27 062 Alleenstaande minderjarige asielzoekers

Nr. 112 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2020

Naar aanleiding van het verzoek van uw Kamer om, conform de motie van de leden Van Toorenburg en Voordewind1, periodiek te worden geïnformeerd over de voortgang van het samenwerkingsverband tussen Griekenland en Nederland om het voogdijsysteem en de opvang van minderjarige alleenstaande vreemdelingen (amv) in Griekenland structureel te verbeteren, meld ik u hierbij dat ik op donderdag 18 juni 2020 een Memorandum of Understanding (MoU) heb ondertekend met mijn terzake verantwoordelijke Griekse ambtgenoten, de Minister voor Migratie en Asiel en de viceminister voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken.

Met de ondertekening van het MoU is het samenwerkingsverband ter verbetering van het voogdijsysteem en de opvang van amv’s in Griekenland formeel bezegeld. In de tekst zijn de uitgangspunten van het Grieks-Nederlandse samenwerkingsinitiatief, zoals ik deze eerder met uw Kamer heb gedeeld2, vastgelegd: het bieden van ondersteuning bij het opzetten en versterken van het Griekse voogdijsysteem, het opvangen van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland en het begeleiden van deze kwetsbare groep na hun asielprocedure.

Verder biedt het MoU een kader waarbinnen het beoogde programma wordt opgezet en benoemt het de respectievelijke partners die verantwoordelijk zijn voor de verdere uitvoering. Aan Griekse zijde gaat het om het Nationaal Centrum voor Sociale Solidariteit, E.K.K.A., vanuit zijn verantwoordelijkheid voor voogdij en de Special Secretary for the Protection of Unaccompanied Minors voor wat betreft de opvang van amv’s. Aan Nederlandse zijde wordt dit gespiegeld door voogdijinstelling Nidos en het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de opvang. Binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt onder meer betrokkenheid van het COA voorzien. Daarnaast wordt de samenwerking met Nederlandse en Griekse maatschappelijke organisaties gezocht. De gesprekken hierover zijn gaande.

Tijdens de ondertekeningsceremonie, die vanwege de reisbeperkingen via een videoverbinding tussen Den Haag en Athene plaatsvond, werd andermaal het belang en de betrokkenheid van alle partijen bij dit gezamenlijke project bevestigd. Ook is de noodzaak van snelle, praktische resultaten onderstreept waarvoor reeds voorbereidingen worden getroffen.

Samen met onze Griekse partners, zet ik mij ervoor in om zo snel mogelijk de opvang en bescherming van amv’s op te zetten en de samenwerking tussen experts van start te laten gaan.

Over de verdere voortgang zal ik uw Kamer op periodieke basis blijven informeren.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol


X Noot
1

Kamerstuk 19 637, nr. 2614

X Noot
2

Kamerstuk 27 062, nr. 111