26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 621 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 juli 2019

Hierbij bied ik uw Kamer de geactualiseerde versie van NL DIGIbeter 2019, de Agenda Digitale Overheid, aan, inclusief een samenvatting die ik heb gemaakt voor de Raad van Kinderen1. Om burgers en ondernemers beter te kunnen bedienen en beschermen hebben we samen met andere overheden en andere ministeries deze actualisatie gemaakt. NL DIGIbeter is een onderdeel van een drieluik over digitalisering, samen met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Nederlandse Cyber Security Agenda.

Principes voor de digitale overheid die als een rode draad door NL DIGIbeter lopen, zijn onder meer (digitale) inclusie, transparantie en toegankelijkheid. De burger staat centraal bij de uitwerking van publieke diensten. We houden rekening met ontwikkelingen in de techniek en publieke waarden en informatieveiligheid. Deze principes sluiten aan op door uw Kamer aangegeven uitgangspunten in de motie van het lid Verhoeven.2

Bij het realiseren van de ambities uit NL DIGIbeter is het besef alleen maar verder gegroeid dat er vanuit het perspectief van burgers en ondernemers samengewerkt moet worden. Daarom zijn innovatieve voorbeeldprojecten opgenomen in de agenda. In die projecten werken we samen op een manier die past bij deze tijd.

Ik wil merkbare resultaten voor burgers en ondernemers. De Berichtenbox-app is hier een voorbeeld van. Deze heeft een waarderingscijfer van 4,5 op een schaal van 5 gekregen en heeft inmiddels al meer dan 2,2 miljoen gebruikers. Ook is de BRP zo aangepast dat de registratie van levenloos geboren kinderen mogelijk werd.

NL DIGIbeter 2019 benoemt vijf pijlers: innovatie, digitale inclusie, identiteit, regie op gegevens en data.3 De samenhang is verder vergoot. De bijlage bij de Agenda biedt per actielijn inzicht in de voortgang, concrete resultaten en de te verwachte resultaten voor de komende twee jaar. Ik licht deze pijlers hieronder nader toe.

Innovatie

Er is innovatiebudget ter beschikking gesteld. Het programma Startup in Residence BZK is van start gegaan. Eén startup gaat over het bestrijden van laaggeletterdheid. We gaan daarmee de komende jaren door en doen dat in een samenwerking van de Ministeries van BZK, EZK, LNV, de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag. De Digicampus start op 3 juli. Overheid, bedrijfsleven en wetenschap werken daarin samen aan vernieuwing, zodat burgers en ondernemers beter worden bediend door de overheid.

Digitale inclusie

Het kabinet en de medeoverheden staan voor een mensgerichte inclusieve overheid en samenleving en daarom hebben we geïnvesteerd in een samenhangende aanpak van digitale inclusie. Overheidsbreed krijgt die aanpak steeds meer handen en voeten. Een voorbeeld hiervan is de publiek-private samenwerking, de Alliantie Digitaal Samenleven, om mensen te helpen digitaal vaardiger te worden. Deze is in maart 2019 van start gegaan. Tevens investeren we in toegankelijke en begrijpelijke overheidsinformatie.

Ik heb uw Kamer toegezegd haar te informeren over hoe bibliotheken worden ingezet voor digitale inclusie.4 Vanaf 1 juli worden er Informatiepunten Digitale Overheid ingericht. Een Informatiepunt is een fysiek loket in de bibliotheek waar mensen terecht kunnen met vragen over onder andere huurtoeslag, WW, AOW, zorg, boetes en kinderbijslag. In 2019 krijgen 15 bibliotheken een Informatiepunt. In 2020 en 2021 zorgen we voor een landelijke uitrol, zodat uiteindelijk alle bibliotheekorganisaties een Informatiepunt krijgen. Daarmee komt voor iedereen op korte afstand hulp beschikbaar. De Informatiepunten zijn in aanvulling op de cursussen digitale vaardigheid die de bibliotheken al geven. Het cursusaanbod voor minder digitaal vaardigen bij de bibliotheken wordt uitgebreid.

Identiteit

Het afgelopen jaar zijn op het gebied van digitale identiteit en machtigen flinke stappen gezet, zowel op het gebied van noodzakelijke wetgeving (wetsvoorstel digitale overheid (Kamerstuk 34 972)), als op het gebied van te realiseren voorzieningen. Goede inlogmiddelen en machtigingsvoorzieningen op het juiste betrouwbaarheidsniveau zijn van groot belang. Hierdoor kunnen burgers en ondernemers veilig zaken met de overheid doen. Tevens investeer ik in een verkenning op het gebied van virtuele identiteit. Daarnaast zorgen we voor een aanpassing van de Paspoortwet in verband met de eisen voor de eNIK.

Regie op gegevens

Het kabinet werkt aan het versterken van de autonomie van burgers en bedrijven door regie op gegevens stapsgewijs te verbeteren. Voor regie op gegevens verwijs ik u graag naar de beleidsbrief die voor het reces aan uw Kamer wordt gezonden.

Data

NL DIGITAAL, Data Agenda Overheid is dit jaar uitgebracht. Kernthema’s daarin zijn data op orde, datagedreven werken en het bevorderen van het delen van (open) data. We werken samen om maatschappelijke opgaven, bijvoorbeeld de aanpak van schuldhulpverlening en armoedebestrijding, met behulp van data en digitale mogelijkheden op te pakken. Hierbij hebben we aandacht voor publieke waarden. NL DIGITAAL zal in 2020 worden geactualiseerd.

Digitale basisinfrastructuur en de monitor Digitale Overheid 2019

Naast de hierboven genoemde pijlers geef ik als bijlagen bij deze brief het beleidskader digitale basisinfrastructuur en de monitor Digitale Overheid 2019, met een toelichting mee5. In het voorjaar van 2019 hebben overheidspartijen afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de digitale basisinfrastructuur. De basisinfrastructuur is opgebouwd uit functies die voor de dienstverlening van de overheid van belang zijn, zoals identificatie, berichtenverkeer, machtigen en (her)gebruik van gegevens. Deze afspraken zorgen ervoor dat de digitale overheid voor burgers en bedrijven herkenbaar is en efficiënt werkt. Daarbij zetten we de maatschappelijke vragen voorop, zorgen we voor gebruiksvriendelijkheid en kijken we naar de ethische aspecten bij het ontwerp van oplossingen.

Informatieveiligheid

Ten slotte is en blijft informatieveiligheid belangrijk voor een goed functionerende overheid en samenleving. Ik heb uw Kamer in oktober van het afgelopen jaar geïnformeerd over een reeks acties in dat verband waarmee ik aan de slag ben. In aanvulling daarop meld ik u dat eind oktober overheidsbreed zal worden geoefend met een ernstig cyberincident.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Kamerstuk 35 000 VII, nr. 24

X Noot
3

Kamerstuk 26 643, nr. 597

X Noot
4

Toezegging naar aanleiding van de vraag van het lid Kuiken, T203647.

X Noot
5

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven