26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 597 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 maart 2019

In 2018 heeft het kabinet NL DIGIBeter: Agenda Digitale Overheid aan uw Kamer aangeboden.1 In NL DIGIbeter kondigde het kabinet een data-agenda aan. Deze agenda heeft tot doel om de analyse en het combineren van gegevens beter ten goede te laten komen aan beleidsvorming en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hierbij bied ik u deze agenda aan: NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid2.

Deze Data Agenda Overheid is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers uit alle lagen van het openbaar bestuur. Het is een interbestuurlijke agenda waaraan de verschillende overheden zich hebben gecommitteerd. Het Ministerie van BZK vervult bij de realisatie van deze agenda een coördinerende rol vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de digitale overheid en het borgen van grondrechten.

Deze brief gaat in op de hoofdlijnen van de Data Agenda Overheid, op de samenhang met andere kabinetsdocumenten over digitalisering en data en op het vervolgproces.

NL DIGITAAL: Data Agenda Overheid

Iedereen in Nederland gebruikt én produceert data, vaak zonder erbij stil te staan. Data bieden enorme kansen. Departementen, decentrale overheden en uitvoeringsinstellingen zijn al volop bezig om datagedreven werken gestalte te geven in hun organisaties. Daarbij roept het gebruik van data nieuwe vragen op, bijvoorbeeld over wie mag beschikken over en gebruik mag maken van data die met sensoren in de openbare ruimte zijn verzameld.

De agenda bevat concrete acties voor de jaren 2019 – 2021 gericht op het bevorderen van een transparante overheid die optimaal en verantwoord gebruik maakt van data. Ook wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de bescherming van de rechten van burgers. Dit is de eerste data-agenda van de overheid, die gaat over open én gesloten data, over de relatie met nieuwe technologie en over datagedreven werken.

Bij de verschillende onderwerpen in de agenda zijn meerdere, concrete acties benoemd. Ter indicatie staat hieronder per onderwerp een actie uitgelicht:

  • 1. Problemen oplossen met datagedreven werken: gerichte inzet van data bij een aantal maatschappelijke opgaven, waaronder energietransitie, mestproblematiek, infrastructurele knelpunten en ondermijnende criminaliteit.

  • 2. Wetgeving en publieke waarden: het formuleren van overheidsbrede principes voor het verantwoord omgaan met data.

  • 3. Overheidsdata kwalitatief verbeteren en efficiënter benutten: het verbeteren van de vindbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het nationale opendataregister Data.overheid.nl.

  • 4. Kennis over datagedreven werken verzamelen en delen: het doen van data-experimenten met CBS en Logius ter verbetering van MijnOverheid.nl.

  • 5. Investeren in mensen en cultuurverandering: via de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid een leerlijn Datagedreven beleid ontwikkelen.

Samenhang met andere kabinetsdocumenten over digitalisering

Deze agenda staat niet op zichzelf. De overkoepelende strategie van het kabinet over álles wat met digitalisering te maken heeft is de Nederlandse Digitaliseringsstrategie Nederland Digitaal.3 NL DIGIbeter: Agenda Digitale Overheid, waar deze data-agenda weer uit voortkomt, betreft de uitwerking van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie voor het openbaar bestuur. Ook op het gebied van cyberveiligheid is er in 2018 een aparte agenda aan uw Kamer aangeboden, namelijk de Nederlandse Cyber Security Agenda.4

Gelijktijdig met deze Data Agenda Overheid is «Nederland Digitaal: de Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven» opgesteld door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.5 Waar het accent in deze data-agenda ligt op de overheid, ligt die in de datadeel-visie op bedrijven. De beide beleidsdocumenten zijn in samenhang ontwikkeld.

Vervolgproces

Dataficering vraagt om het continu verbeteren van werkprocessen en werken aan randvoorwaarden. De agenda is dan ook geen blauwdruk. Jaarlijks bekijk ik, op basis van de voortgang en in samenspraak met de interbestuurlijke partners, opnieuw wat nodig is op het brede terrein van data in het openbaar bestuur en de impact van data op de samenleving.

Ik zal uw Kamer jaarlijks informeren over de voortgang van de Data Agenda Overheid, voor het eerst in 2020.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops


X Noot
1

Zie de brief van 13 juli 2018: Kamerstuk 26 643, nr. 549.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Zie de brief van 15 juni 2018: Kamerstuk 26 643, nr. 541.

X Noot
4

Zie de brief van 20 april 2018: Kamerstuk 26 643, nr. 536.

X Noot
5

Zie de brief van 20 februari 2019: Kamerstuk 26 643, nr. 594.

Naar boven