26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Nr. 586 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 december 2018

Met deze brief informeer ik over de stand van zaken met betrekking tot de verkenning cybersecurity.

Naar aanleiding van de brief van de cybersecurity hoogleraren (d.d. 24 oktober 2017) en de motie van de leden Verhoeven en Arno Rutte1, tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Handelingen II 2017/18, nr. 29, item 8), is door mij besloten een verkenning te laten uitvoeren. Deze verkenning heeft tot doel inzichtelijk te maken welke aandachtspunten er zijn bij de realisatie van de kabinetsambitie op het gebied van kennis en innovatie in cybersecurity. In september van dit jaar is gestart met de oriëntatiefase van de verkenning.

Na een te houden afstemmingsronde met de andere betrokken departementen, zal ik per brief verslag doen van de eerste fase van het gezamenlijke verkenningstraject, op basis van de door de verkenners aangedragen aandachtspunten voor het vervolg, alsmede mijn reactie daarop.

De verkenning staat overigens niet op zich zelf. U bent al eerder geïnformeerd over de impulsen vooruitlopend op het advies van de verkenner. NWO heeft een brede nationale cybersecurity onderzoeksoproep vanuit het Kennis- en Innovatiecontract ICT 2018–2019. Deze onderzoeksoproep is 17 oktober jl. open gegaan. Het totale budget voor deze call is maximaal € 5,5 miljoen.

Ik kan u ook melden dat de meest betrokken departementen, in het kader van het nieuwe thema Veiligheid binnen het Topsectorenbeleid, bezig zijn een cybersecuritymissie te formuleren in publiek privaat samenspel.

Ik acht het van belang de deelnemende partijen voldoende de ruimte te geven hun behoefte, hun belangen en hun bijdrage concreet te maken in een meerjarige Kennis en Innovatie Agenda voor Cybersecurity.

De aandachtspunten uit de verkenning en de uitwerking van het onderdeel cybersecurity binnen het nieuwe Topsectoren thema Veiligheid, kunnen dan ook niet los van elkaar worden gezien. Ik streef er naar uw Kamer in het eerste kwartaal van 2019 te informeren over de eerste bevindingen uit de verkenning.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer


X Noot
1

Kamerstuk 34 775 VI, nr. 68

Naar boven