Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202026485 nr. 331

26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 331 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 juni 2020

Mede namens de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil ik mijn reactie geven op de motie die is ingediend in het Wetgevingsoverleg Jaarverslag en Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 van 22 juni 2020 (Kamerstuk 35 470 XVII, nr. 16) door de leden Van den Hul en Van den Nieuwenhuijzen, die de regering verzoekt de toepassing van internationale sociale voorwaarden (ISV) verplicht te stellen voor meer productcategorieën met hoge MVO risico’s, ze voor te schrijven als gunningscriteria bij aanbestedingen en de monitoring op uitvoering te verbeteren (Kamerstuk 35 470 XVII, nr. 10).

De internationale sociale voorwaarden zijn een essentieel onderdeel van maatschappelijk verantwoord inkopen, en er wordt vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken gewerkt aan het stimuleren ervan als onderdeel van het beleid rond maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI).

Het kabinet heeft er in de aanbestedingswet voor gekozen om MVI en dus ook de ISV niet te verplichten richting andere overheden, en stimuleert hen in plaats daarvan via de wegen die beschreven staan in het plan van aanpak MVI. Zodoende raad ik deze motie af. Wel stimuleer ik dat overheden de ISV vaker en beter gaan toepassen, in lijn met de sectorrisicoanalyse en de IMVO convenanten.

Met betrekking tot de generieke inkoop van het Rijk werk ik, samen met de Staatssecretaris van BZK en zoals beschreven in de inkoopstrategie van het Rijk «Inkopen met Impact» die de Minister van BZK op 28 oktober 2019 aan de TK heeft aangeboden (Kamerstuk 30 196, nr. 679), aan verbetering van de monitoring en het toepassen van gunningscriteria. De basis blijft daarbij het toepassen van ISV als contractvoorwaarde, omdat het immers essentieel is dat er gedurende de gehele uitvoeringsperiode aangestuurd wordt op het in beeld brengen van risico’s en het doorvoeren van verbetermaatregelen door leveranciers.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag