26 485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 februari 2012

Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 20 januari 2012 inzake het artikel in de Groene Amsterdammer «Shell betaalt leger Nigeria».

Het artikel in de Groene Amsterdammer waaraan wordt gerefereerd in het verzoek is gebaseerd op informatie die ontleend is aan documenten gepubliceerd op de website «Wikileaks». Wikileaks stelt dat het gaat om vertrouwelijke Amerikaanse diplomatieke telegrammen. De inhoud van die documenten komt voor rekening van de opstellers. Ik verwijs hierbij ook naar de antwoorden op eerdere Kamervragen over berichten op Wikileaks (Aanhangsel van de Handelingen vergaderjaar 2010–2011, nummer 1779).

De Nederlandse regering steunt het zogenaamde Voluntary Principles on Security and Human Rights (VP’s) initiatief. Dit initiatief heeft als doel het respect voor mensenrechten te bevorderen bij de bescherming van energie- en delfstoffenbedrijven die opereren in conflictgebieden. De VP’s richten zich specifiek op het respect voor mensenrechten bij de inzet van de bewaking van energie- en delfstoffenbedrijven, wat op meer algemene wijze ligt besloten in de OESO Richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

De VP’s beschrijven hoe de interactie tussen bedrijven en publieke- en private veiligheidsdiensten eruit zou moeten zien, waarbij in ogenschouw wordt genomen dat de lokale overheden primair zelf verantwoordelijk zijn voor het bevorderen en respecteren van de mensenrechten («duty to protect» in het Ruggie Raamwerk). Ook Shell onderschrijft de VP’s. In de contacten met Shell en de Nigeriaanse overheid benadrukt Nederland het belang van naleving hiervan. Daarnaast neemt de Nederlandse ambassade in Abuja momenteel het voortouw, in samenwerking met andere VP-deelnemers in Nigeria, om de discussie met de Nigeriaanse autoriteiten op het gebied van de VP’s te intensiveren.

Met Shell wordt regelmatig gesproken over de invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) aan de hand van de OESO Richtlijnen. Het Ruggie Raamwerk is daarin opgenomen. Voor de invulling van MVO en de communicatie daarover met zijn stakeholders is Shell zelf verantwoordelijk. Dit geldt ook voor de implementatie van de VP’s.

De minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal

Naar boven