Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het bericht dat Shell agenten in Nigeria geweldsinstructies gaf (ingezonden 3 februari 2011).

Antwoord van de ministers Rosenthal (Buitenlandse Zaken) en Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie), mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ontvangen 11 maart 2011).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht dat Shell agenten in Nigeria geweldsinstructies gaf?1

Antwoord 1

Het bericht waaraan in de vraag wordt gerefereerd is gebaseerd op informatie ontleend aan documenten gepubliceerd op de website «Wikileaks». Wikileaks stelt dat het gaat om vertrouwelijke Amerikaanse diplomatieke telegrammen. De inhoud van die documenten komt in dat geval voor rekening van de opstellers, de Amerikanen.

Vraag 2 en 3

Is de Nederlandse regering en/of de Nederlandse ambassade in Nigeria op enig moment op de hoogte gesteld van de situatie waarin Shell geweldsinstructies gaf aan Nigeriaanse agenten, conform de Nigeriaanse «Force Order 237», die in strijd is met de universele rechten van de mens en waarin onder meer wordt gerept over het gebruiken van dodelijk geweld tegen groepen van twaalf mensen en meer, ongeacht of ze gewapend zijn? Zo ja, door wie is/zijn de Nederlandse regering en/of de Nederlandse ambassade op de hoogte gesteld? Welke stappen heeft u ondernomen om druk uit te oefenen op Shell om dit soort instructies in te trekken?

Op welke wijze heeft Shell haar (financiële en operationele) invloed op de Nigeriaanse overheid gebruikt om druk uit te oefenen op de Nigeriaanse regering om de «Force order 237» te wijzigen zodat deze in overeenstemming gebracht zou worden met de universele rechten van de mens?

Nee. Het is mij niet bekend of, en zo ja, op welke wijze Shell haar invloed heeft gebruikt om druk uit te oefenen op de Nigeriaanse overheid om de «Force order 237» te wijzigen.

Vraag 4

Op welke wijze heeft de Nederlandse regering en/of de Nederlandse ambassade druk uitgeoefend op de Nigeriaanse regering om de «Force order 237» te wijzigen zodat deze in overeenstemming gebracht zou worden met de universele rechten van de mens?

Antwoord 4

De hervorming van de politiewet en in het bijzonder de politierichtlijn «Force order 237» worden in de dialoog tussen de EU en Nigeria aan de orde gesteld. Hierbij wordt aangedrongen op de aanpassing van bepaalde onderdelen van bovengenoemde politierichtlijn om deze in overeenstemming te brengen met de universele rechten van de mens.

Ik verwijs hierbij ook naar de antwoorden op eerdere Kamervragen hierover (1188, vergaderjaar 2010–2011).


X Noot
1

Rtl, «Shell gaf agenten geweldinstructies», januari 2011.

Naar boven