26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

Nr. 532 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 maart 2015

Met deze brief informeer ik u over de uitvoering van de motie Schouten-Potters (Kamerstuk 34 000 XV, nr. 34). De motie Schouten-Potters verzoekt de regering zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande indicaties, om zo de kosten van gemeenten voor de indicatie voor beschut werk en voor de indicatie banenafspraak omlaag te brengen. Aan deze motie ligt ten grondslag dat het harmoniseren van de indicaties eventueel kan leiden tot lagere kosten voor de indicaties die gemeenten van UWV afnemen.

De gemeente beoordeelt voor mensen die onder de Participatiewet vallen wie welke vorm van ondersteuning nodig heeft. Als gemeenten mensen uit de doelgroep van de Participatiewet voordragen voor een indicatie, is het belangrijk dat gemeenten nauwgezet bekijken waarop UWV deze mensen precies moet beoordelen. Speciaal voor de indicatie zijn extra middelen aan het Gemeentefonds toegevoegd 1. Zoals ik in november 2014 heb aangegeven tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Handelingen II 2014/15, nr. 30, items 3 en 6) neemt dit niet weg dat het altijd belangrijk is om te bekijken of iets goedkoper kan. Daarom ben ik met UWV in gesprek gegaan over de kostenopbouw van de indicaties die UWV aanbiedt. Met deze brief informeer ik de Tweede Kamer hierover.

Bij deze brief is een compleet overzicht bijgevoegd van de prijzen die UWV hanteert voor de verschillende diensten in de dienstenportfolio2. In deze dienstenportfolio staan de beoordelingen die UWV uitvoert. Dit overzicht is bekend bij VNG en gemeenten.

Het UWV maakt gebruik van een zorgvuldige indicatiesystematiek. Voor een indicatie schakelt UWV een aantal functionarissen in. Het gaat onder andere om verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen en mensen die het proces ondersteunen. De kosten voor de diensten die UWV aanbiedt, zijn gebaseerd op de werkzaamheden die deze functionarissen ondernemen, en op de bijbehorende aannames over de tijdsbesteding per functionaris, alsmede op de standaarduurtarieven van de betrokken functionarissen.

In de beoordelingssystematiek maakt UWV op twee manieren gebruik van bestaande gegevens. Enerzijds benut het UWV informatie uit voorgaande beoordelingen/indicaties. Bijvoorbeeld wanneer UWV in de afgelopen zes maanden een Wajongbeoordeling of een andere indicatiestelling heeft uitgevoerd en daardoor al beschikt over gegevens. Anderzijds gebruikt UWV informatie die de gemeenten meesturen met de aanvraag, waardoor het onderzoek door UWV sneller kan verlopen.

Wanneer UWV al beschikbare informatie gebruikt, hoeft UWV minder gegevens te verzamelen voor het onderzoek. Hierdoor worden de kosten van de indicaties beperkt en worden de mensen die UWV beoordeelt zoveel mogelijk ontzien. Gemeenten zijn ervan op de hoogte dat wanneer zij een aanvraag voorzien van al beschikbare gegevens, zij een indicatiestelling af kunnen nemen tegen een gereduceerd tarief (€ 680,– voor banenafspraak, € 810,– voor beschut werk) ten opzichte van de prijzen voor een indicatie waarvoor zij geen gegevens aanleveren (€ 810,– voor banenafspraak, € 990,– voor beschut werk). Een combinatie van indicatie beschut werk en banenafspraak is ook mogelijk (€ 900,– voor complete gegevensset, € 1.120 zonder gegevens).

De methodiek van de indicatiestelling bevat nieuwe elementen. Dit betekent dat UWV de prijzen heeft gebaseerd op een aantal aannames. Zoals te doen gebruikelijk bij elke nieuwe dienstverlening zal UWV begin 2016 evalueren of de aannames die zij hanteert correct zijn of bijstelling behoeven.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Extra middelen toegevoegd aan Gemeentefonds

 

2015

2016

2017

2018

2019

Struct.

Uitvoeringskosten beoordeling banenafspraak

10.0

10.0

12.0

12.0

14.0

14.0

Uitvoeringskosten beoordeling beschut werken

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

Totaal

12.0

12.0

14.0

14.0

16.0

16.0

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven