34 000 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015

Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN SCHOUTEN EN POTTERS

Voorgesteld 27 november 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten € 800 tot € 1.000 aan het UWV moeten betalen voor de verplichte indicatie over beschut werk en het doelgroepenregister;

overwegende dat rondom de decentralisaties in het sociaal domein al veel indicaties plaatsvinden;

overwegende dat het harmoniseren van de indicaties kan leiden tot lagere kosten voor de indicatie die gemeenten door het UWV moeten laten uitvoeren;

verzoekt de regering, zo veel mogelijk aan te sluiten bij bestaande indicaties om hiermee de kosten voor gemeenten van de indicatie voor beschut werk en het doelgroepenregister omlaag te brengen, en de Kamer hierover voor maart 2015 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Potters

Naar boven